Not yet registered?  Do it!
SEARCH  

CATALOG

A p. 107/

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ZARISTOCATS  The Aristocats

The Aristocats


Soundtrack 1970R  R

R


Musical 2004


object(Zend_Db_Table_Rowset)#91 (10) { ["_data":protected]=> array(40) { [0]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "245662" ["artista"]=> string(37) "Åãîð è Ñåðãåé Ëåòîâû" ["alias"]=> string(37) "Åãîð-È-Ñåðãåé-Ëåòîâû" [2107]=> string(1) "1" } [1]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "154017" ["artista"]=> string(19) "Åãîð Ëåòîâ" ["alias"]=> string(19) "Åãîð-Ëåòîâ" [2107]=> string(1) "1" } [2]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "216071" ["artista"]=> string(60) "Åãîð Ëåòîâ è Ãðàæäàíñêàÿ Îáîðîíà" ["alias"]=> string(60) "Åãîð-Ëåòîâ-è-Ãðàæäàíñêàÿ-Îáîðîíà" [2107]=> string(1) "1" } [3]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1078605" ["artista"]=> string(43) "Åãîð Ëåòîâ è Îïèçäåâøèå" ["alias"]=> string(43) "Åãîð-Ëåòîâ-è-Îïèçäåâøèå" [2107]=> string(1) "1" } [4]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1112307" ["artista"]=> string(41) "Åãîð Íèêîíîâ (Âà-Áàíêú)" ["alias"]=> string(40) "Åãîð-Íèêîíîâ-Âà-Áàíêú-" [2107]=> string(1) "1" } [5]=> array(4) { ["id"]=> string(5) "15883" ["artista"]=> string(60) "Åãîð Ñòðåëüíèêîâ è Ìèòÿ Êóçíåöîâ" ["alias"]=> string(60) "Åãîð-Ñòðåëüíèêîâ-è-Ìèòÿ-Êóçíåöîâ" [2107]=> string(1) "1" } [6]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1075770" ["artista"]=> string(19) "Ãåîðã Êîðã" ["alias"]=> string(19) "Ãåîðã-Êîðã" [2107]=> string(1) "1" } [7]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "142754" ["artista"]=> string(17) "Ãåîðã Îòñ" ["alias"]=> string(17) "Ãåîðã-Îòñ" [2107]=> string(1) "1" } [8]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1102521" ["artista"]=> string(34) "Ãåîðã Îòñ (áàðèòîí)" ["alias"]=> string(33) "Ãåîðã-Îòñ-áàðèòîí-" [2107]=> string(1) "1" } [9]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1082319" ["artista"]=> string(50) "Ãåîðã Îòñ (Disc2 Âîñïîìèíàíèÿ)" ["alias"]=> string(49) "Ãåîðã-Îòñ-disc2-Âîñïîìèíàíèÿ-" [2107]=> string(1) "1" } [10]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1101506" ["artista"]=> string(40) "Ãåîðã Ôðèäðèõ Ãåíäåëü" ["alias"]=> string(40) "Ãåîðã-Ôðèäðèõ-Ãåíäåëü" [2107]=> string(1) "1" } [11]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "380114" ["artista"]=> string(25) "Ãåîðãè Ìèí÷åâ" ["alias"]=> string(24) "Ãåîðãè-Ìèí-åâ" [2107]=> string(1) "1" } [12]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1113633" ["artista"]=> string(27) "Ãåîðãè Õðèñòîâ" ["alias"]=> string(27) "Ãåîðãè-Õðèñòîâ" [2107]=> string(1) "1" } [13]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1072376" ["artista"]=> string(31) "Ãåîðãèàäè Êñåíèÿ" ["alias"]=> string(31) "Ãåîðãèàäè-Êñåíèÿ" [2107]=> string(1) "1" } [14]=> array(4) { ["id"]=> string(5) "54920" ["artista"]=> string(29) "ãåîðãèé ãàðàíÿí" ["alias"]=> string(29) "ãåîðãèé-ãàðàíÿí" [2107]=> string(1) "1" } [15]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "462807" ["artista"]=> string(55) "Ãåîðãèé Ãàðàíÿí - Äåíèñ Ìàöóåâ" ["alias"]=> string(53) "Ãåîðãèé-Ãàðàíÿí-Äåíèñ-Ìàöóåâ" [2107]=> string(1) "1" } [16]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1106761" ["artista"]=> string(66) "Ãåîðãèé Ãàðàíÿí, àíñàìáëü ''Ìåëîäèÿ''" ["alias"]=> string(61) "Ãåîðãèé-Ãàðàíÿí-àíñàìáëü-Ìåëîäèÿ" [2107]=> string(1) "1" } [17]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1106467" ["artista"]=> string(66) "Ãåîðãèé Âàñèëüåâ è Àëåêñåé Èâàùåíêî" ["alias"]=> string(66) "Ãåîðãèé-Âàñèëüåâ-è-Àëåêñåé-Èâàùåíêî" [2107]=> string(1) "1" } [18]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1117773" ["artista"]=> string(23) "Ãåîðãèé Ëåïñ" ["alias"]=> string(23) "Ãåîðãèé-Ëåïñ" [2107]=> string(1) "1" } [19]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "209865" ["artista"]=> string(27) "Ãåîðãèé Êîëäóí" ["alias"]=> string(27) "Ãåîðãèé-Êîëäóí" [2107]=> string(1) "1" } [20]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1125798" ["artista"]=> string(29) "Ãåîðãèé Òîëñòîâ" ["alias"]=> string(29) "Ãåîðãèé-Òîëñòîâ" [2107]=> string(1) "1" } [21]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1112946" ["artista"]=> string(18) "Äåïðåññèÿ" ["alias"]=> string(18) "Äåïðåññèÿ" [2107]=> string(1) "1" } [22]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1102548" ["artista"]=> string(29) "Äâîðæàê Àíòîíèí" ["alias"]=> string(29) "Äâîðæàê-Àíòîíèí" [2107]=> string(1) "1" } [23]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "274459" ["artista"]=> string(23) "Åãîðîâ Âàäèì" ["alias"]=> string(23) "Åãîðîâ-Âàäèì" [2107]=> string(1) "1" } [24]=> array(4) { ["id"]=> string(5) "29184" ["artista"]=> string(25) "Åãîðîâ Àíäðåé" ["alias"]=> string(25) "Åãîðîâ-Àíäðåé" [2107]=> string(1) "1" } [25]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1074812" ["artista"]=> string(27) "Äâîðîâûå ïåñíè" ["alias"]=> string(27) "Äâîðîâûå-ïåñíè" [2107]=> string(1) "1" } [26]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1110212" ["artista"]=> string(21) "Àáîðò ìîçãà" ["alias"]=> string(21) "Àáîðò-ìîçãà" [2107]=> string(1) "1" } [27]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "350323" ["artista"]=> string(29) "Ãåîê÷àåâ Ñåðãåé" ["alias"]=> string(28) "Ãåîê-àåâ-Ñåðãåé" [2107]=> string(1) "1" } [28]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1103284" ["artista"]=> string(52) "Äàíèåëà Äèìîâà, Æàíåòà Áåíóí" ["alias"]=> string(51) "Äàíèåëà-Äèìîâà-Æàíåòà-Áåíóí" [2107]=> string(1) "1" } [29]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "418096" ["artista"]=> string(25) "Äåìèäîâ Âàäèì" ["alias"]=> string(25) "Äåìèäîâ-Âàäèì" [2107]=> string(1) "1" } [30]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1109724" ["artista"]=> string(28) "Âåíèàìèí Ä'ðêèí" ["alias"]=> string(27) "Âåíèàìèí-Äðêèí" [2107]=> string(1) "1" } [31]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "342178" ["artista"]=> string(29) "Âåíèàìèí Áàñíåð" ["alias"]=> string(29) "Âåíèàìèí-Áàñíåð" [2107]=> string(1) "1" } [32]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1110195" ["artista"]=> string(27) "Âåíèàìèí Äðêèí" ["alias"]=> string(27) "Âåíèàìèí-Äðêèí" [2107]=> string(1) "1" } [33]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1079596" ["artista"]=> string(29) "Âåíèàìèí Ñìåõîâ" ["alias"]=> string(29) "Âåíèàìèí-Ñìåõîâ" [2107]=> string(1) "1" } [34]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "128973" ["artista"]=> string(14) "Äåìèäû÷" ["alias"]=> string(13) "Äåìèäû-" [2107]=> string(1) "1" } [35]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1097985" ["artista"]=> string(107) "Àäìèðàëòåéñêèé îðêåñòð Ëåíèíãðàäñêîé âîåííî-ìîðñêîé áàçû" ["alias"]=> string(107) "Àäìèðàëòåéñêèé-îðêåñòð-Ëåíèíãðàäñêîé-âîåííî-ìîðñêîé-áàçû" [2107]=> string(1) "1" } [36]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "167666" ["artista"]=> string(19) "ÄÀÍÈËÀ MASTER" ["alias"]=> string(19) "ÄÀÍÈËÀ-master" [2107]=> string(1) "1" } [37]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1095409" ["artista"]=> string(23) "Äàíèëà&Àðòåì" ["alias"]=> string(23) "Äàíèëà-Àðòåì" [2107]=> string(1) "1" } [38]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1077309" ["artista"]=> string(23) "Äàíèèë Õàðìñ" ["alias"]=> string(23) "Äàíèèë-Õàðìñ" [2107]=> string(1) "1" } [39]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "194125" ["artista"]=> string(12) "Äàíèêî" ["alias"]=> string(12) "Äàíèêî" [2107]=> string(1) "1" } } ["_table":protected]=> object(Artist)#71 (16) { ["_name":protected]=> string(7) "artista" ["_primary":protected]=> array(1) { [1]=> string(2) "id" } ["_db":protected]=> object(Zend_Db_Adapter_Pdo_Mysql)#51 (12) { ["_pdoType":protected]=> string(5) "mysql" ["_numericDataTypes":protected]=> array(16) { [0]=> int(0) [1]=> int(1) [2]=> int(2) ["INT"]=> int(0) ["INTEGER"]=> int(0) ["MEDIUMINT"]=> int(0) ["SMALLINT"]=> int(0) ["TINYINT"]=> int(0) ["BIGINT"]=> int(1) ["SERIAL"]=> int(1) ["DEC"]=> int(2) ["DECIMAL"]=> int(2) ["DOUBLE"]=> int(2) ["DOUBLE PRECISION"]=> int(2) ["FIXED"]=> int(2) ["FLOAT"]=> int(2) } ["_defaultStmtClass":protected]=> string(21) "Zend_Db_Statement_Pdo" ["_config":protected]=> array(7) { ["host"]=> string(9) "localhost" ["username"]=> string(13) "musicsenseyea" ["password"]=> string(20) "aaaaafewm32endsseyea" ["dbname"]=> string(10) "musicsense" ["charset"]=> NULL ["options"]=> array(2) { ["caseFolding"]=> int(0) ["autoQuoteIdentifiers"]=> bool(true) } ["driver_options"]=> array(0) { } } ["_fetchMode":protected]=> int(2) ["_profiler":protected]=> object(Zend_Db_Profiler)#52 (4) { ["_queryProfiles":protected]=> array(0) { } ["_enabled":protected]=> bool(false) ["_filterElapsedSecs":protected]=> NULL ["_filterTypes":protected]=> NULL } ["_defaultProfilerClass":protected]=> string(16) "Zend_Db_Profiler" ["_connection":protected]=> object(PDO)#53 (0) { } ["_caseFolding":protected]=> int(0) ["_autoQuoteIdentifiers":protected]=> bool(true) ["_allowSerialization":protected]=> bool(true) ["_autoReconnectOnUnserialize":protected]=> bool(false) } ["_schema":protected]=> NULL ["_cols":protected]=> array(4) { [0]=> string(2) "id" [1]=> string(7) "artista" [2]=> string(5) "alias" [3]=> int(2107) } ["_identity":protected]=> int(1) ["_sequence":protected]=> bool(true) ["_metadata":protected]=> array(4) { ["id"]=> array(14) { ["SCHEMA_NAME"]=> NULL ["TABLE_NAME"]=> string(7) "artista" ["COLUMN_NAME"]=> string(2) "id" ["COLUMN_POSITION"]=> int(1) ["DATA_TYPE"]=> string(3) "int" ["DEFAULT"]=> NULL ["NULLABLE"]=> bool(false) ["LENGTH"]=> NULL ["SCALE"]=> NULL ["PRECISION"]=> NULL ["UNSIGNED"]=> bool(true) ["PRIMARY"]=> bool(true) ["PRIMARY_POSITION"]=> int(1) ["IDENTITY"]=> bool(true) } ["artista"]=> array(14) { ["SCHEMA_NAME"]=> NULL ["TABLE_NAME"]=> string(7) "artista" ["COLUMN_NAME"]=> string(7) "artista" ["COLUMN_POSITION"]=> int(2) ["DATA_TYPE"]=> string(7) "varchar" ["DEFAULT"]=> NULL ["NULLABLE"]=> bool(false) ["LENGTH"]=> string(3) "255" ["SCALE"]=> NULL ["PRECISION"]=> NULL ["UNSIGNED"]=> NULL ["PRIMARY"]=> bool(false) ["PRIMARY_POSITION"]=> NULL ["IDENTITY"]=> bool(false) } ["alias"]=> array(14) { ["SCHEMA_NAME"]=> NULL ["TABLE_NAME"]=> string(7) "artista" ["COLUMN_NAME"]=> string(5) "alias" ["COLUMN_POSITION"]=> int(3) ["DATA_TYPE"]=> string(7) "varchar" ["DEFAULT"]=> NULL ["NULLABLE"]=> bool(false) ["LENGTH"]=> string(3) "255" ["SCALE"]=> NULL ["PRECISION"]=> NULL ["UNSIGNED"]=> NULL ["PRIMARY"]=> bool(false) ["PRIMARY_POSITION"]=> NULL ["IDENTITY"]=> bool(false) } [2107]=> array(14) { ["SCHEMA_NAME"]=> NULL ["TABLE_NAME"]=> string(7) "artista" ["COLUMN_NAME"]=> string(4) "2107" ["COLUMN_POSITION"]=> int(4) ["DATA_TYPE"]=> string(3) "int" ["DEFAULT"]=> NULL ["NULLABLE"]=> bool(false) ["LENGTH"]=> NULL ["SCALE"]=> NULL ["PRECISION"]=> NULL ["UNSIGNED"]=> NULL ["PRIMARY"]=> bool(false) ["PRIMARY_POSITION"]=> NULL ["IDENTITY"]=> bool(false) } } ["_metadataCache":protected]=> NULL ["_metadataCacheInClass":protected]=> bool(true) ["_rowClass":protected]=> string(17) "Zend_Db_Table_Row" ["_rowsetClass":protected]=> string(20) "Zend_Db_Table_Rowset" ["_referenceMap":protected]=> array(0) { } ["_dependentTables":protected]=> array(0) { } ["_defaultSource":protected]=> string(11) "defaultNone" ["_defaultValues":protected]=> array(0) { } } ["_connected":protected]=> bool(true) ["_tableClass":protected]=> string(6) "Artist" ["_rowClass":protected]=> string(17) "Zend_Db_Table_Row" ["_pointer":protected]=> int(0) ["_count":protected]=> int(40) ["_rows":protected]=> array(0) { } ["_stored":protected]=> bool(true) ["_readOnly":protected]=> bool(false) }