Not yet registered?  Do it!
SEARCH  

CATALOG

A p. 116/

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ZARISTOCATS  The Aristocats

The Aristocats


Soundtrack 1970R  R

R


Musical 2004


object(Zend_Db_Table_Rowset)#91 (10) { ["_data":protected]=> array(40) { [0]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1118936" ["artista"]=> string(24) "Àâòîðèòåòíûé" ["alias"]=> string(24) "Àâòîðèòåòíûé" [2107]=> string(1) "1" } [1]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "186630" ["artista"]=> string(59) "Àâòîìàòè÷åñêèå Óäîâëåòâîðèòåëè" ["alias"]=> string(58) "Àâòîìàòè-åñêèå-Óäîâëåòâîðèòåëè" [2107]=> string(1) "1" } [2]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1098955" ["artista"]=> string(42) "Àâòîìîáèëè è òðàíñïîðò" ["alias"]=> string(42) "Àâòîìîáèëè-è-òðàíñïîðò" [2107]=> string(1) "1" } [3]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1095878" ["artista"]=> string(20) "Àâòîìóçûêà" ["alias"]=> string(20) "Àâòîìóçûêà" [2107]=> string(1) "1" } [4]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "199155" ["artista"]=> string(35) "ÂÁÓÏÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕ" ["alias"]=> string(35) "ÂÁÓÏÓ-ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕ" [2107]=> string(1) "1" } [5]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1091258" ["artista"]=> string(27) "Àâòîõèò 3 (äæåì)" ["alias"]=> string(26) "Àâòîõèò-3-äæåì-" [2107]=> string(1) "1" } [6]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1092160" ["artista"]=> string(46) "Äåòñêàÿ ñòóäèÿ ''Äåëüôèí''" ["alias"]=> string(42) "Äåòñêàÿ-ñòóäèÿ-Äåëüôèí" [2107]=> string(1) "1" } [7]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1087877" ["artista"]=> string(62) "Äåòñêè ïåñíè÷êè îò Äîðà Äðàãàíîâà" ["alias"]=> string(61) "Äåòñêè-ïåñíè-êè-îò-Äîðà-Äðàãàíîâà" [2107]=> string(1) "1" } [8]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1094567" ["artista"]=> string(14) "Äåòñêèå" ["alias"]=> string(14) "Äåòñêèå" [2107]=> string(1) "1" } [9]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1095377" ["artista"]=> string(29) "Äåòñêèå Ïåñåíêè" ["alias"]=> string(29) "Äåòñêèå-Ïåñåíêè" [2107]=> string(1) "1" } [10]=> array(4) { ["id"]=> string(5) "12339" ["artista"]=> string(25) "Äåòñêèå ïåñíè" ["alias"]=> string(25) "Äåòñêèå-ïåñíè" [2107]=> string(1) "1" } [11]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1084317" ["artista"]=> string(55) "Äåòñêèå ïåñíè èç ìóëüòôèëüìîâ" ["alias"]=> string(55) "Äåòñêèå-ïåñíè-èç-ìóëüòôèëüìîâ" [2107]=> string(1) "1" } [12]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1096133" ["artista"]=> string(33) "Äåòñêèå ñóïåðõèòû" ["alias"]=> string(33) "Äåòñêèå-ñóïåðõèòû" [2107]=> string(1) "1" } [13]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1091450" ["artista"]=> string(87) "äåòñêèé àíñàìáëü çíàìåííîãî ðîñïåâà ''Êîëîêîë''" ["alias"]=> string(82) "äåòñêèé-àíñàìáëü-çíàìåííîãî-ðîñïåâà-Êîëîêîë" [2107]=> string(1) "1" } [14]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1074516" ["artista"]=> string(31) "Äåòñêèé Ïàíàäîëë" ["alias"]=> string(31) "Äåòñêèé-Ïàíàäîëë" [2107]=> string(1) "1" } [15]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1117400" ["artista"]=> string(84) "Äåòñêèé îðêåñòð ''Ãàðìîíèêà - Ñàíêò-Ïåòåðáóðã''" ["alias"]=> string(78) "Äåòñêèé-îðêåñòð-Ãàðìîíèêà-Ñàíêò-Ïåòåðáóðã" [2107]=> string(1) "1" } [16]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1082719" ["artista"]=> string(21) "Äåòñêèé Ñàä" ["alias"]=> string(21) "Äåòñêèé-Ñàä" [2107]=> string(1) "1" } [17]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1105402" ["artista"]=> string(21) "Äåòñêèé õîð" ["alias"]=> string(21) "Äåòñêèé-õîð" [2107]=> string(1) "1" } [18]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1094272" ["artista"]=> string(62) "Äåòñêèé õîð Áåëòåëåðàäèîêîìïàíèè" ["alias"]=> string(62) "Äåòñêèé-õîð-Áåëòåëåðàäèîêîìïàíèè" [2107]=> string(1) "1" } [19]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1087790" ["artista"]=> string(74) "Äåòñêèé õîð ïðèþò Ïîêðîâñêîãî ìîíàñòûðÿ" ["alias"]=> string(74) "Äåòñêèé-õîð-ïðèþò-Ïîêðîâñêîãî-ìîíàñòûðÿ" [2107]=> string(1) "1" } [20]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1093683" ["artista"]=> string(64) "Äåòñêèé õîð öåðêâè ÅÕÁ ''Áëàãîäàòü''" ["alias"]=> string(60) "Äåòñêèé-õîð-öåðêâè-ÅÕÁ-Áëàãîäàòü" [2107]=> string(1) "1" } [21]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1085094" ["artista"]=> string(69) "Äåòñêèé õîð ÒÐÎÏÈÍÊÀ èç Âëàäèêàâêàçà" ["alias"]=> string(68) "Äåòñêèé-õîð-ÒÐÎÏÈÍÊÀ-èç-Âëàäèêàâêàçà" [2107]=> string(1) "1" } [22]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1077900" ["artista"]=> string(136) "äåòñêî-þíîøåñêèé õîð Ìîñêîâñêîãî Ïîäâîðüÿ Ñâÿòî-Òðîèöêîé Ñåðãèåâîé Ëàâðû" ["alias"]=> string(136) "äåòñêî-þíîøåñêèé-õîð-Ìîñêîâñêîãî-Ïîäâîðüÿ-Ñâÿòî-Òðîèöêîé-Ñåðãèåâîé-Ëàâðû" [2107]=> string(1) "1" } [23]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1103353" ["artista"]=> string(76) "Äåòñêî-þíîøåñêèé õîð Ñâ. Èîàííà Äàìàñêèíà" ["alias"]=> string(75) "Äåòñêî-þíîøåñêèé-õîð-Ñâ-Èîàííà-Äàìàñêèíà" [2107]=> string(1) "1" } [24]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1102689" ["artista"]=> string(158) "Äåòñêî-þíîøåñêèé õîð Ñâ. Èîàííà Äàìàñêèíà Ñîáîðà Âëàäèìèðñêîé èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè ÑÏá" ["alias"]=> string(157) "Äåòñêî-þíîøåñêèé-õîð-Ñâ-Èîàííà-Äàìàñêèíà-Ñîáîðà-Âëàäèìèðñêîé-èêîíû-Áîæèåé-Ìàòåðè-ÑÏá" [2107]=> string(1) "1" } [25]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "362244" ["artista"]=> string(25) "Äåòñêîå Ðàäèî" ["alias"]=> string(25) "Äåòñêîå-Ðàäèî" [2107]=> string(1) "1" } [26]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "361007" ["artista"]=> string(50) "Äåòñêîå èçäàòåëüñòâî Åëåíà" ["alias"]=> string(50) "Äåòñêîå-èçäàòåëüñòâî-Åëåíà" [2107]=> string(1) "1" } [27]=> array(4) { ["id"]=> string(5) "15028" ["artista"]=> string(20) "Ãåôñèìàíèÿ" ["alias"]=> string(20) "Ãåôñèìàíèÿ" [2107]=> string(1) "1" } [28]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1110580" ["artista"]=> string(31) "Ãåôñèìàíñêèé ñàä" ["alias"]=> string(31) "Ãåôñèìàíñêèé-ñàä" [2107]=> string(1) "1" } [29]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "261952" ["artista"]=> string(12) "ÂÀÕÑìÅ" ["alias"]=> string(12) "ÂÀÕÑìÅ" [2107]=> string(1) "1" } [30]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1118986" ["artista"]=> string(14) "Áàõòàëý" ["alias"]=> string(14) "Áàõòàëý" [2107]=> string(1) "1" } [31]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "247119" ["artista"]=> string(33) "Âàõòàíã êèêàáèäçå" ["alias"]=> string(33) "Âàõòàíã-ÊÈÊÀÁÈÄÇÅ" [2107]=> string(1) "1" } [32]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1120466" ["artista"]=> string(29) "ÄÅÕÔÅÑÇ ÁÊÑÏÁÓÇ" ["alias"]=> string(29) "ÄÅÕÔÅÑÇ-ÁÊÑÏÁÓÇ" [2107]=> string(1) "1" } [33]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "427009" ["artista"]=> string(26) "Àãóòèí è Âàðóì" ["alias"]=> string(26) "Àãóòèí-è-Âàðóì" [2107]=> string(1) "1" } [34]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1088632" ["artista"]=> string(25) "Àãóòèí Ëåîíèä" ["alias"]=> string(25) "Àãóòèí-Ëåîíèä" [2107]=> string(1) "1" } [35]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1106314" ["artista"]=> string(55) "Àãóòèí Ëåîíèä & Âàðóì Àíæåëèêà" ["alias"]=> string(53) "Àãóòèí-Ëåîíèä-Âàðóì-Àíæåëèêà" [2107]=> string(1) "1" } [36]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1095599" ["artista"]=> string(56) "Àãóòèí Ëåîíèä è Âàðóì Àíæåëèêà" ["alias"]=> string(56) "Àãóòèí-Ëåîíèä-è-Âàðóì-Àíæåëèêà" [2107]=> string(1) "1" } [37]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "107523" ["artista"]=> string(16) "Áåòõîâåí" ["alias"]=> string(16) "Áåòõîâåí" [2107]=> string(1) "1" } [38]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1091469" ["artista"]=> string(25) "âàòòìàí àíòîí" ["alias"]=> string(25) "âàòòìàí-àíòîí" [2107]=> string(1) "1" } [39]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "354995" ["artista"]=> string(18) "Áàòòóâøèí" ["alias"]=> string(18) "Áàòòóâøèí" [2107]=> string(1) "1" } } ["_table":protected]=> object(Artist)#71 (16) { ["_name":protected]=> string(7) "artista" ["_primary":protected]=> array(1) { [1]=> string(2) "id" } ["_db":protected]=> object(Zend_Db_Adapter_Pdo_Mysql)#51 (12) { ["_pdoType":protected]=> string(5) "mysql" ["_numericDataTypes":protected]=> array(16) { [0]=> int(0) [1]=> int(1) [2]=> int(2) ["INT"]=> int(0) ["INTEGER"]=> int(0) ["MEDIUMINT"]=> int(0) ["SMALLINT"]=> int(0) ["TINYINT"]=> int(0) ["BIGINT"]=> int(1) ["SERIAL"]=> int(1) ["DEC"]=> int(2) ["DECIMAL"]=> int(2) ["DOUBLE"]=> int(2) ["DOUBLE PRECISION"]=> int(2) ["FIXED"]=> int(2) ["FLOAT"]=> int(2) } ["_defaultStmtClass":protected]=> string(21) "Zend_Db_Statement_Pdo" ["_config":protected]=> array(7) { ["host"]=> string(9) "localhost" ["username"]=> string(13) "musicsenseyea" ["password"]=> string(20) "aaaaafewm32endsseyea" ["dbname"]=> string(10) "musicsense" ["charset"]=> NULL ["options"]=> array(2) { ["caseFolding"]=> int(0) ["autoQuoteIdentifiers"]=> bool(true) } ["driver_options"]=> array(0) { } } ["_fetchMode":protected]=> int(2) ["_profiler":protected]=> object(Zend_Db_Profiler)#52 (4) { ["_queryProfiles":protected]=> array(0) { } ["_enabled":protected]=> bool(false) ["_filterElapsedSecs":protected]=> NULL ["_filterTypes":protected]=> NULL } ["_defaultProfilerClass":protected]=> string(16) "Zend_Db_Profiler" ["_connection":protected]=> object(PDO)#53 (0) { } ["_caseFolding":protected]=> int(0) ["_autoQuoteIdentifiers":protected]=> bool(true) ["_allowSerialization":protected]=> bool(true) ["_autoReconnectOnUnserialize":protected]=> bool(false) } ["_schema":protected]=> NULL ["_cols":protected]=> array(4) { [0]=> string(2) "id" [1]=> string(7) "artista" [2]=> string(5) "alias" [3]=> int(2107) } ["_identity":protected]=> int(1) ["_sequence":protected]=> bool(true) ["_metadata":protected]=> array(4) { ["id"]=> array(14) { ["SCHEMA_NAME"]=> NULL ["TABLE_NAME"]=> string(7) "artista" ["COLUMN_NAME"]=> string(2) "id" ["COLUMN_POSITION"]=> int(1) ["DATA_TYPE"]=> string(3) "int" ["DEFAULT"]=> NULL ["NULLABLE"]=> bool(false) ["LENGTH"]=> NULL ["SCALE"]=> NULL ["PRECISION"]=> NULL ["UNSIGNED"]=> bool(true) ["PRIMARY"]=> bool(true) ["PRIMARY_POSITION"]=> int(1) ["IDENTITY"]=> bool(true) } ["artista"]=> array(14) { ["SCHEMA_NAME"]=> NULL ["TABLE_NAME"]=> string(7) "artista" ["COLUMN_NAME"]=> string(7) "artista" ["COLUMN_POSITION"]=> int(2) ["DATA_TYPE"]=> string(7) "varchar" ["DEFAULT"]=> NULL ["NULLABLE"]=> bool(false) ["LENGTH"]=> string(3) "255" ["SCALE"]=> NULL ["PRECISION"]=> NULL ["UNSIGNED"]=> NULL ["PRIMARY"]=> bool(false) ["PRIMARY_POSITION"]=> NULL ["IDENTITY"]=> bool(false) } ["alias"]=> array(14) { ["SCHEMA_NAME"]=> NULL ["TABLE_NAME"]=> string(7) "artista" ["COLUMN_NAME"]=> string(5) "alias" ["COLUMN_POSITION"]=> int(3) ["DATA_TYPE"]=> string(7) "varchar" ["DEFAULT"]=> NULL ["NULLABLE"]=> bool(false) ["LENGTH"]=> string(3) "255" ["SCALE"]=> NULL ["PRECISION"]=> NULL ["UNSIGNED"]=> NULL ["PRIMARY"]=> bool(false) ["PRIMARY_POSITION"]=> NULL ["IDENTITY"]=> bool(false) } [2107]=> array(14) { ["SCHEMA_NAME"]=> NULL ["TABLE_NAME"]=> string(7) "artista" ["COLUMN_NAME"]=> string(4) "2107" ["COLUMN_POSITION"]=> int(4) ["DATA_TYPE"]=> string(3) "int" ["DEFAULT"]=> NULL ["NULLABLE"]=> bool(false) ["LENGTH"]=> NULL ["SCALE"]=> NULL ["PRECISION"]=> NULL ["UNSIGNED"]=> NULL ["PRIMARY"]=> bool(false) ["PRIMARY_POSITION"]=> NULL ["IDENTITY"]=> bool(false) } } ["_metadataCache":protected]=> NULL ["_metadataCacheInClass":protected]=> bool(true) ["_rowClass":protected]=> string(17) "Zend_Db_Table_Row" ["_rowsetClass":protected]=> string(20) "Zend_Db_Table_Rowset" ["_referenceMap":protected]=> array(0) { } ["_dependentTables":protected]=> array(0) { } ["_defaultSource":protected]=> string(11) "defaultNone" ["_defaultValues":protected]=> array(0) { } } ["_connected":protected]=> bool(true) ["_tableClass":protected]=> string(6) "Artist" ["_rowClass":protected]=> string(17) "Zend_Db_Table_Row" ["_pointer":protected]=> int(0) ["_count":protected]=> int(40) ["_rows":protected]=> array(0) { } ["_stored":protected]=> bool(true) ["_readOnly":protected]=> bool(false) }