Not yet registered?  Do it!
SEARCH  

CATALOG

A p. 280/

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ZARISTOCATS  The Aristocats

The Aristocats


Soundtrack 1970R  R

R


Musical 2004


object(Zend_Db_Table_Rowset)#91 (10) { ["_data":protected]=> array(40) { [0]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1113412" ["artista"]=> string(20) "Ãðàììàôîí 3" ["alias"]=> string(20) "Ãðàììàôîí-3" [2107]=> string(1) "1" } [1]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1076128" ["artista"]=> string(20) "Ãðàììîôîí 3" ["alias"]=> string(20) "Ãðàììîôîí-3" [2107]=> string(1) "1" } [2]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1088645" ["artista"]=> string(20) "Ãðàììîôîí-3" ["alias"]=> string(20) "Ãðàììîôîí-3" [2107]=> string(1) "1" } [3]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1076368" ["artista"]=> string(76) "ãðàììîôîí. ëó÷øèå ïåñíè ðóññêîãî ðàäèî - 12" ["alias"]=> string(72) "ãðàììîôîí-ëó-øèå-ïåñíè-ðóññêîãî-ðàäèî-12" [2107]=> string(1) "1" } [4]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1112141" ["artista"]=> string(16) "Ãðàìîôîí" ["alias"]=> string(16) "Ãðàìîôîí" [2107]=> string(1) "1" } [5]=> array(4) { ["id"]=> string(5) "66645" ["artista"]=> string(10) "Áðàìñ" ["alias"]=> string(10) "Áðàìñ" [2107]=> string(1) "1" } [6]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1110950" ["artista"]=> string(10) "Ãðàíü" ["alias"]=> string(10) "Ãðàíü" [2107]=> string(1) "1" } [7]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1109231" ["artista"]=> string(13) "Âðåìÿ ×" ["alias"]=> string(11) "Âðåìÿ-" [2107]=> string(1) "1" } [8]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1116499" ["artista"]=> string(32) "Âðåìÿ íàøèõ ïåñåí" ["alias"]=> string(32) "Âðåìÿ-íàøèõ-ïåñåí" [2107]=> string(1) "1" } [9]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1119342" ["artista"]=> string(22) "Aðalsteinn Ísfjörð" ["alias"]=> string(22) "aðalsteinn-Ísfjörð" [2107]=> string(1) "1" } [10]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "219953" ["artista"]=> string(24) "Ãðàññìåéñòåð" ["alias"]=> string(24) "Ãðàññìåéñòåð" [2107]=> string(1) "1" } [11]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "220042" ["artista"]=> string(25) "Ãðàññìåéñòåð." ["alias"]=> string(25) "Ãðàññìåéñòåð-" [2107]=> string(1) "1" } [12]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "101812" ["artista"]=> string(10) "Åðåñü" ["alias"]=> string(10) "Åðåñü" [2107]=> string(1) "1" } [13]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1095034" ["artista"]=> string(12) "ÁÐÀÒ - 2" ["alias"]=> string(10) "ÁÐÀÒ-2" [2107]=> string(1) "1" } [14]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1117997" ["artista"]=> string(24) "Ãðàô Ä'âÿòêèí" ["alias"]=> string(23) "Ãðàô-Äâÿòêèí" [2107]=> string(1) "1" } [15]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "311658" ["artista"]=> string(23) "Ãðàô Ãàãàðèí" ["alias"]=> string(23) "Ãðàô-Ãàãàðèí" [2107]=> string(1) "1" } [16]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1078012" ["artista"]=> string(10) "Ãðàôà" ["alias"]=> string(10) "Ãðàôà" [2107]=> string(1) "1" } [17]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1091076" ["artista"]=> string(37) "ÁÐÅÔÅÒ ºÃÒ«ÔÅàÅÕè¹" ["alias"]=> string(36) "ÁÐÅÔÅÒ-ºÃÒ-ÔÅàÅÕè¹" [2107]=> string(1) "1" } [18]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "204798" ["artista"]=> string(36) "ÁÐÅÔÅÒºÃÒ«ÔÅàÅÕè¹" ["alias"]=> string(35) "ÁÐÅÔÅÒºÃÒ-ÔÅàÅÕè¹" [2107]=> string(1) "1" } [19]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "167768" ["artista"]=> string(27) "Áðàòè Ãàäþê³íè" ["alias"]=> string(27) "Áðàòè-Ãàäþê³íè" [2107]=> string(1) "1" } [20]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1106925" ["artista"]=> string(26) "Áðàòè Ãàäþêiíè" ["alias"]=> string(26) "Áðàòè-Ãàäþêiíè" [2107]=> string(1) "1" } [21]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1105906" ["artista"]=> string(21) "Áðàòè Áëþçó" ["alias"]=> string(21) "Áðàòè-Áëþçó" [2107]=> string(1) "1" } [22]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "265113" ["artista"]=> string(14) "Áðàòèíà" ["alias"]=> string(14) "Áðàòèíà" [2107]=> string(1) "1" } [23]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1114660" ["artista"]=> string(21) "Àðàõíîôîáiÿ" ["alias"]=> string(21) "Àðàõíîôîáiÿ" [2107]=> string(1) "1" } [24]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "409131" ["artista"]=> string(126) "áðàòñêèé õîð Çàäîíñêîãî Ðîæäåñòâî-Áîãîðîäèöêîãî ìóæñêîãî ìîíàñòûðÿ" ["alias"]=> string(126) "áðàòñêèé-õîð-Çàäîíñêîãî-Ðîæäåñòâî-Áîãîðîäèöêîãî-ìóæñêîãî-ìîíàñòûðÿ" [2107]=> string(1) "1" } [25]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1092990" ["artista"]=> string(91) "Áðàòñêèé õîð ïîä óïðàâëåíèåì ñõèèãóìåíà Äèìèòðèÿ" ["alias"]=> string(91) "Áðàòñêèé-õîð-ïîä-óïðàâëåíèåì-ñõèèãóìåíà-Äèìèòðèÿ" [2107]=> string(1) "1" } [26]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1099345" ["artista"]=> string(109) "Áðàòñêèé õîð Ñâÿòî- Ââåäåíñêîãî ìîíàñòûðÿ Îïòèíîé Ïóñòèûíè" ["alias"]=> string(108) "Áðàòñêèé-õîð-Ñâÿòî-Ââåäåíñêîãî-ìîíàñòûðÿ-Îïòèíîé-Ïóñòèûíè" [2107]=> string(1) "1" } [27]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1081803" ["artista"]=> string(108) "Áðàòñêèé õîð Ñâÿòî-Óñïåíñêîãî Ïñêîâî-Ïå÷åðñêîãî ìîíàñòûðÿ" ["alias"]=> string(107) "Áðàòñêèé-õîð-Ñâÿòî-Óñïåíñêîãî-Ïñêîâî-Ïå-åðñêîãî-ìîíàñòûðÿ" [2107]=> string(1) "1" } [28]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1076190" ["artista"]=> string(101) "Áðàòñêèé õîð Ñâÿòî-Óñïåíñêîãî Ñâÿòîãîðñêîãî ìîíàñòûðÿ" ["alias"]=> string(101) "Áðàòñêèé-õîð-Ñâÿòî-Óñïåíñêîãî-Ñâÿòîãîðñêîãî-ìîíàñòûðÿ" [2107]=> string(1) "1" } [29]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1079073" ["artista"]=> string(85) "Áðàòñêèé õîð Ñâÿòî-Óñïåíñêîé Ïî÷àåâñêîé Ëàâðû" ["alias"]=> string(84) "Áðàòñêèé-õîð-Ñâÿòî-Óñïåíñêîé-Ïî-àåâñêîé-Ëàâðû" [2107]=> string(1) "1" } [30]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1119798" ["artista"]=> string(148) "Áðàòñêèé õîð Ñâÿòî-Óñïåíñêîé Ïî÷àåâñêîé ëàâðû ïîä óïðàâëåíèåì èíîêà Âëàäèìèðà ()" ["alias"]=> string(145) "Áðàòñêèé-õîð-Ñâÿòî-Óñïåíñêîé-Ïî-àåâñêîé-ëàâðû-ïîä-óïðàâëåíèåì-èíîêà-Âëàäèìèðà-" [2107]=> string(1) "1" } [31]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1095449" ["artista"]=> string(16) "Àðåôüåâà" ["alias"]=> string(16) "Àðåôüåâà" [2107]=> string(1) "1" } [32]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1072060" ["artista"]=> string(27) "Àðåôüåâà Îëüãà" ["alias"]=> string(27) "Àðåôüåâà-Îëüãà" [2107]=> string(1) "1" } [33]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1088417" ["artista"]=> string(29) "ÁÐÀÒÜß ÐÀÄ×ÅÍÊÎ" ["alias"]=> string(28) "ÁÐÀÒÜß-ÐÀÄ-ÅÍÊÎ" [2107]=> string(1) "1" } [34]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1116623" ["artista"]=> string(110) "áðàòüÿ Âàäèì è Âàëåðèé Ìèùóêè, Þðèé Ãàãàðèí è Ëåîíèä Ñåðãååâ" ["alias"]=> string(109) "áðàòüÿ-Âàäèì-è-Âàëåðèé-Ìèùóêè-Þðèé-Ãàãàðèí-è-Ëåîíèä-Ñåðãååâ" [2107]=> string(1) "1" } [35]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1074968" ["artista"]=> string(21) "Áðàòüÿ Ãðèì" ["alias"]=> string(21) "Áðàòüÿ-Ãðèì" [2107]=> string(1) "1" } [36]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1082419" ["artista"]=> string(23) "Áðàòüÿ Ãðèìì" ["alias"]=> string(23) "Áðàòüÿ-Ãðèìì" [2107]=> string(1) "1" } [37]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1072803" ["artista"]=> string(36) "Áðàòüÿ Ãðèìì,ãðóïïà" ["alias"]=> string(36) "Áðàòüÿ-Ãðèìì-ãðóïïà" [2107]=> string(1) "1" } [38]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "136636" ["artista"]=> string(31) "Áðàòüÿ Æåì÷óæíûå" ["alias"]=> string(30) "Áðàòüÿ-Æåì-óæíûå" [2107]=> string(1) "1" } [39]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "293437" ["artista"]=> string(33) "Áðàòüÿ Æèãíîâñêèå" ["alias"]=> string(33) "Áðàòüÿ-Æèãíîâñêèå" [2107]=> string(1) "1" } } ["_table":protected]=> object(Artist)#71 (16) { ["_name":protected]=> string(7) "artista" ["_primary":protected]=> array(1) { [1]=> string(2) "id" } ["_db":protected]=> object(Zend_Db_Adapter_Pdo_Mysql)#51 (12) { ["_pdoType":protected]=> string(5) "mysql" ["_numericDataTypes":protected]=> array(16) { [0]=> int(0) [1]=> int(1) [2]=> int(2) ["INT"]=> int(0) ["INTEGER"]=> int(0) ["MEDIUMINT"]=> int(0) ["SMALLINT"]=> int(0) ["TINYINT"]=> int(0) ["BIGINT"]=> int(1) ["SERIAL"]=> int(1) ["DEC"]=> int(2) ["DECIMAL"]=> int(2) ["DOUBLE"]=> int(2) ["DOUBLE PRECISION"]=> int(2) ["FIXED"]=> int(2) ["FLOAT"]=> int(2) } ["_defaultStmtClass":protected]=> string(21) "Zend_Db_Statement_Pdo" ["_config":protected]=> array(7) { ["host"]=> string(9) "localhost" ["username"]=> string(13) "musicsenseyea" ["password"]=> string(20) "aaaaafewm32endsseyea" ["dbname"]=> string(10) "musicsense" ["charset"]=> NULL ["options"]=> array(2) { ["caseFolding"]=> int(0) ["autoQuoteIdentifiers"]=> bool(true) } ["driver_options"]=> array(0) { } } ["_fetchMode":protected]=> int(2) ["_profiler":protected]=> object(Zend_Db_Profiler)#52 (4) { ["_queryProfiles":protected]=> array(0) { } ["_enabled":protected]=> bool(false) ["_filterElapsedSecs":protected]=> NULL ["_filterTypes":protected]=> NULL } ["_defaultProfilerClass":protected]=> string(16) "Zend_Db_Profiler" ["_connection":protected]=> object(PDO)#53 (0) { } ["_caseFolding":protected]=> int(0) ["_autoQuoteIdentifiers":protected]=> bool(true) ["_allowSerialization":protected]=> bool(true) ["_autoReconnectOnUnserialize":protected]=> bool(false) } ["_schema":protected]=> NULL ["_cols":protected]=> array(4) { [0]=> string(2) "id" [1]=> string(7) "artista" [2]=> string(5) "alias" [3]=> int(2107) } ["_identity":protected]=> int(1) ["_sequence":protected]=> bool(true) ["_metadata":protected]=> array(4) { ["id"]=> array(14) { ["SCHEMA_NAME"]=> NULL ["TABLE_NAME"]=> string(7) "artista" ["COLUMN_NAME"]=> string(2) "id" ["COLUMN_POSITION"]=> int(1) ["DATA_TYPE"]=> string(3) "int" ["DEFAULT"]=> NULL ["NULLABLE"]=> bool(false) ["LENGTH"]=> NULL ["SCALE"]=> NULL ["PRECISION"]=> NULL ["UNSIGNED"]=> bool(true) ["PRIMARY"]=> bool(true) ["PRIMARY_POSITION"]=> int(1) ["IDENTITY"]=> bool(true) } ["artista"]=> array(14) { ["SCHEMA_NAME"]=> NULL ["TABLE_NAME"]=> string(7) "artista" ["COLUMN_NAME"]=> string(7) "artista" ["COLUMN_POSITION"]=> int(2) ["DATA_TYPE"]=> string(7) "varchar" ["DEFAULT"]=> NULL ["NULLABLE"]=> bool(false) ["LENGTH"]=> string(3) "255" ["SCALE"]=> NULL ["PRECISION"]=> NULL ["UNSIGNED"]=> NULL ["PRIMARY"]=> bool(false) ["PRIMARY_POSITION"]=> NULL ["IDENTITY"]=> bool(false) } ["alias"]=> array(14) { ["SCHEMA_NAME"]=> NULL ["TABLE_NAME"]=> string(7) "artista" ["COLUMN_NAME"]=> string(5) "alias" ["COLUMN_POSITION"]=> int(3) ["DATA_TYPE"]=> string(7) "varchar" ["DEFAULT"]=> NULL ["NULLABLE"]=> bool(false) ["LENGTH"]=> string(3) "255" ["SCALE"]=> NULL ["PRECISION"]=> NULL ["UNSIGNED"]=> NULL ["PRIMARY"]=> bool(false) ["PRIMARY_POSITION"]=> NULL ["IDENTITY"]=> bool(false) } [2107]=> array(14) { ["SCHEMA_NAME"]=> NULL ["TABLE_NAME"]=> string(7) "artista" ["COLUMN_NAME"]=> string(4) "2107" ["COLUMN_POSITION"]=> int(4) ["DATA_TYPE"]=> string(3) "int" ["DEFAULT"]=> NULL ["NULLABLE"]=> bool(false) ["LENGTH"]=> NULL ["SCALE"]=> NULL ["PRECISION"]=> NULL ["UNSIGNED"]=> NULL ["PRIMARY"]=> bool(false) ["PRIMARY_POSITION"]=> NULL ["IDENTITY"]=> bool(false) } } ["_metadataCache":protected]=> NULL ["_metadataCacheInClass":protected]=> bool(true) ["_rowClass":protected]=> string(17) "Zend_Db_Table_Row" ["_rowsetClass":protected]=> string(20) "Zend_Db_Table_Rowset" ["_referenceMap":protected]=> array(0) { } ["_dependentTables":protected]=> array(0) { } ["_defaultSource":protected]=> string(11) "defaultNone" ["_defaultValues":protected]=> array(0) { } } ["_connected":protected]=> bool(true) ["_tableClass":protected]=> string(6) "Artist" ["_rowClass":protected]=> string(17) "Zend_Db_Table_Row" ["_pointer":protected]=> int(0) ["_count":protected]=> int(40) ["_rows":protected]=> array(0) { } ["_stored":protected]=> bool(true) ["_readOnly":protected]=> bool(false) }