Not yet registered?  Do it!
SEARCH  

CATALOG

A p. 284/

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ZARISTOCATS  The Aristocats

The Aristocats


Soundtrack 1970R  R

R


Musical 2004


object(Zend_Db_Table_Rowset)#91 (10) { ["_data":protected]=> array(40) { [0]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1113777" ["artista"]=> string(14) "Àðòàíèÿ" ["alias"]=> string(14) "Àðòàíèÿ" [2107]=> string(1) "1" } [1]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1111687" ["artista"]=> string(24) "Àðõåîïòåðèêñ" ["alias"]=> string(24) "Àðõåîïòåðèêñ" [2107]=> string(1) "1" } [2]=> array(4) { ["id"]=> string(5) "48013" ["artista"]=> string(25) "ÀÐÒÅÌÜÅ ÏÀØÀ" ["alias"]=> string(25) "ÀÐÒÅÌÜÅÂ-ÏÀØÀ" [2107]=> string(1) "1" } [3]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1072225" ["artista"]=> string(12) "Äðóæêè" ["alias"]=> string(12) "Äðóæêè" [2107]=> string(1) "1" } [4]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1097515" ["artista"]=> string(14) "Äðóæèíà" ["alias"]=> string(14) "Äðóæèíà" [2107]=> string(1) "1" } [5]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "242896" ["artista"]=> string(8) "Ãðóç" ["alias"]=> string(8) "Ãðóç" [2107]=> string(1) "1" } [6]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1083329" ["artista"]=> string(12) "Äðóçüÿ" ["alias"]=> string(12) "Äðóçüÿ" [2107]=> string(1) "1" } [7]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "219604" ["artista"]=> string(46) "Àðõèâ Ðåñòîðàííîé Ìóçûêè" ["alias"]=> string(46) "Àðõèâ-ðåñòîðàííîé-ìóçûêè" [2107]=> string(1) "1" } [8]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1072141" ["artista"]=> string(59) "Àðõèâ ðåñòîðàííîé ìóçûêè,ãðóïïà" ["alias"]=> string(59) "Àðõèâ-ðåñòîðàííîé-ìóçûêè-ãðóïïà" [2107]=> string(1) "1" } [9]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1102050" ["artista"]=> string(147) "Àðõèåðåéñêèé õîð Áîãîÿâëåíñêîãî-Àíàñòàñèèíîãî êàôåäðàëüíîãî ñîáîðà ã.Êîñòðîìû" ["alias"]=> string(147) "Àðõèåðåéñêèé-õîð-Áîãîÿâëåíñêîãî-Àíàñòàñèèíîãî-êàôåäðàëüíîãî-ñîáîðà-ã-Êîñòðîìû" [2107]=> string(1) "1" } [10]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1115920" ["artista"]=> string(98) "Àðõèåðåéñêèé Õîð Âîçíåñåíñêîãî Êàôåäðàëüíîãî Ñîáîðà" ["alias"]=> string(98) "Àðõèåðåéñêèé-Õîð-Âîçíåñåíñêîãî-Êàôåäðàëüíîãî-Ñîáîðà" [2107]=> string(1) "1" } [11]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1084265" ["artista"]=> string(73) "Àðõèåðåéñêèé õîð Íèæåãîðîäñêîé Åïàðõèè" ["alias"]=> string(73) "Àðõèåðåéñêèé-õîð-Íèæåãîðîäñêîé-Åïàðõèè" [2107]=> string(1) "1" } [12]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1105282" ["artista"]=> string(86) "Àðõèåðåéñêèé õîð Ïîêðîâñêîãî ñîáîðà ãÂîðîíåæà" ["alias"]=> string(86) "Àðõèåðåéñêèé-õîð-Ïîêðîâñêîãî-ñîáîðà-ãÂîðîíåæà" [2107]=> string(1) "1" } [13]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1117680" ["artista"]=> string(90) "àðõèäèàêîí Ðîìàí (Òàìáåðã) è èåðåé Àëåêñèé Ãðà÷¸â" ["alias"]=> string(85) "àðõèäèàêîí-Ðîìàí-Òàìáåðã-è-èåðåé-Àëåêñèé-Ãðà-â" [2107]=> string(1) "1" } [14]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "273079" ["artista"]=> string(88) "àðõèäèàêîí Ðîìàí (Òàìáåðã), èåðåé Àëåêñèé Ãðà÷åâ" ["alias"]=> string(84) "àðõèäèàêîí-Ðîìàí-Òàìáåðã-èåðåé-Àëåêñèé-Ãðà-åâ" [2107]=> string(1) "1" } [15]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "163920" ["artista"]=> string(31) "Àðõèï è åãî Àëèñà" ["alias"]=> string(31) "Àðõèï-è-åãî-Àëèñà" [2107]=> string(1) "1" } [16]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1078866" ["artista"]=> string(35) "àðõèìàíäðèò Äàíèèë" ["alias"]=> string(35) "àðõèìàíäðèò-Äàíèèë" [2107]=> string(1) "1" } [17]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "282928" ["artista"]=> string(58) "Àðõèìàíäðèò Èîàíí (Êðåñòüÿíêèí)" ["alias"]=> string(57) "Àðõèìàíäðèò-Èîàíí-Êðåñòüÿíêèí-" [2107]=> string(1) "1" } [18]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1094724" ["artista"]=> string(14) "Àðòèñòû" ["alias"]=> string(14) "Àðòèñòû" [2107]=> string(1) "1" } [19]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1072274" ["artista"]=> string(22) "ãðóïïà ''101''" ["alias"]=> string(16) "ãðóïïà-101" [2107]=> string(1) "1" } [20]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1094997" ["artista"]=> string(42) "Ãðóïïà ''Âåðíûå äðóçüÿ''" ["alias"]=> string(38) "Ãðóïïà-Âåðíûå-äðóçüÿ" [2107]=> string(1) "1" } [21]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1094625" ["artista"]=> string(36) "Ãðóïïà ''Áåëûé Îðåë''" ["alias"]=> string(32) "Ãðóïïà-Áåëûé-Îðåë" [2107]=> string(1) "1" } [22]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1112304" ["artista"]=> string(27) "Ãðóïïà ''ÀÐÀÊÑ''" ["alias"]=> string(23) "Ãðóïïà-ÀÐÀÊÑ" [2107]=> string(1) "1" } [23]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1100808" ["artista"]=> string(42) "Ãðóïïà ''Ðÿäîâîé Äàðèí''" ["alias"]=> string(38) "Ãðóïïà-Ðÿäîâîé-Äàðèí" [2107]=> string(1) "1" } [24]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1114770" ["artista"]=> string(39) "Ãðóïïà ''Êèíîõðîíèêà''" ["alias"]=> string(35) "Ãðóïïà-Êèíîõðîíèêà" [2107]=> string(1) "1" } [25]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1096121" ["artista"]=> string(25) "Ãðóïïà ''Êèôà''" ["alias"]=> string(21) "Ãðóïïà-Êèôà" [2107]=> string(1) "1" } [26]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1083809" ["artista"]=> string(29) "ãðóïïà ''Ëýõàèì''" ["alias"]=> string(25) "Ãðóïïà-Ëýõàèì" [2107]=> string(1) "1" } [27]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1111009" ["artista"]=> string(44) "ãðóïïà ''Íàðîäíàÿ Îïåðà''" ["alias"]=> string(40) "ãðóïïà-Íàðîäíàÿ-Îïåðà" [2107]=> string(1) "1" } [28]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1094496" ["artista"]=> string(25) "Ãðóïïà ''Ïèðñ''" ["alias"]=> string(21) "Ãðóïïà-Ïèðñ" [2107]=> string(1) "1" } [29]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1126343" ["artista"]=> string(25) "Ãðóïïà ''ÌÎÍÒ''" ["alias"]=> string(21) "Ãðóïïà-ÌÎÍÒ" [2107]=> string(1) "1" } [30]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1081765" ["artista"]=> string(52) "Ãðóïïà ''Ïîñëåäíèé ïåðåóëîê''" ["alias"]=> string(48) "Ãðóïïà-Ïîñëåäíèé-ïåðåóëîê" [2107]=> string(1) "1" } [31]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1107885" ["artista"]=> string(46) "ãðóïïà ''Ñòóäèÿ Êîíòîêêè''" ["alias"]=> string(42) "ãðóïïà-Ñòóäèÿ-Êîíòîêêè" [2107]=> string(1) "1" } [32]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1106860" ["artista"]=> string(27) "Ãðóïïà ''Òàéãà''" ["alias"]=> string(23) "Ãðóïïà-Òàéãà" [2107]=> string(1) "1" } [33]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1080728" ["artista"]=> string(33) "Ãðóïïà 'Ëåñîïîâàë'" ["alias"]=> string(31) "Ãðóïïà-Ëåñîïîâàë" [2107]=> string(1) "1" } [34]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1110792" ["artista"]=> string(42) "ãðóïïà 'Íàðîäíàÿ Îïåðà'" ["alias"]=> string(40) "ãðóïïà-Íàðîäíàÿ-Îïåðà" [2107]=> string(1) "1" } [35]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1119270" ["artista"]=> string(38) "Ãðóïïà 'Ìàðüèíà Ðîùà'" ["alias"]=> string(36) "Ãðóïïà-Ìàðüèíà-Ðîùà" [2107]=> string(1) "1" } [36]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "143591" ["artista"]=> string(33) "Ãðóïïà «ÀÐÌÀÒÓÐÀ»" ["alias"]=> string(30) "Ãðóïïà-ÀÐÌÀÒÓÐÀ-" [2107]=> string(1) "1" } [37]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1095155" ["artista"]=> string(60) "Ãðóïïà «Sultan-Uragan» & Äèíèñëàì Äóäîâ" ["alias"]=> string(54) "Ãðóïïà-sultan-uragan-Äèíèñëàì-Äóäîâ" [2107]=> string(1) "1" } [38]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "398430" ["artista"]=> string(16) "Ãðóïïà 2À" ["alias"]=> string(16) "Ãðóïïà-2À" [2107]=> string(1) "1" } [39]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "131306" ["artista"]=> string(25) "ãðóïïà À.Ò.À.Ñ." ["alias"]=> string(25) "ãðóïïà-À-Ò-À-Ñ-" [2107]=> string(1) "1" } } ["_table":protected]=> object(Artist)#71 (16) { ["_name":protected]=> string(7) "artista" ["_primary":protected]=> array(1) { [1]=> string(2) "id" } ["_db":protected]=> object(Zend_Db_Adapter_Pdo_Mysql)#51 (12) { ["_pdoType":protected]=> string(5) "mysql" ["_numericDataTypes":protected]=> array(16) { [0]=> int(0) [1]=> int(1) [2]=> int(2) ["INT"]=> int(0) ["INTEGER"]=> int(0) ["MEDIUMINT"]=> int(0) ["SMALLINT"]=> int(0) ["TINYINT"]=> int(0) ["BIGINT"]=> int(1) ["SERIAL"]=> int(1) ["DEC"]=> int(2) ["DECIMAL"]=> int(2) ["DOUBLE"]=> int(2) ["DOUBLE PRECISION"]=> int(2) ["FIXED"]=> int(2) ["FLOAT"]=> int(2) } ["_defaultStmtClass":protected]=> string(21) "Zend_Db_Statement_Pdo" ["_config":protected]=> array(7) { ["host"]=> string(9) "localhost" ["username"]=> string(13) "musicsenseyea" ["password"]=> string(20) "aaaaafewm32endsseyea" ["dbname"]=> string(10) "musicsense" ["charset"]=> NULL ["options"]=> array(2) { ["caseFolding"]=> int(0) ["autoQuoteIdentifiers"]=> bool(true) } ["driver_options"]=> array(0) { } } ["_fetchMode":protected]=> int(2) ["_profiler":protected]=> object(Zend_Db_Profiler)#52 (4) { ["_queryProfiles":protected]=> array(0) { } ["_enabled":protected]=> bool(false) ["_filterElapsedSecs":protected]=> NULL ["_filterTypes":protected]=> NULL } ["_defaultProfilerClass":protected]=> string(16) "Zend_Db_Profiler" ["_connection":protected]=> object(PDO)#53 (0) { } ["_caseFolding":protected]=> int(0) ["_autoQuoteIdentifiers":protected]=> bool(true) ["_allowSerialization":protected]=> bool(true) ["_autoReconnectOnUnserialize":protected]=> bool(false) } ["_schema":protected]=> NULL ["_cols":protected]=> array(4) { [0]=> string(2) "id" [1]=> string(7) "artista" [2]=> string(5) "alias" [3]=> int(2107) } ["_identity":protected]=> int(1) ["_sequence":protected]=> bool(true) ["_metadata":protected]=> array(4) { ["id"]=> array(14) { ["SCHEMA_NAME"]=> NULL ["TABLE_NAME"]=> string(7) "artista" ["COLUMN_NAME"]=> string(2) "id" ["COLUMN_POSITION"]=> int(1) ["DATA_TYPE"]=> string(3) "int" ["DEFAULT"]=> NULL ["NULLABLE"]=> bool(false) ["LENGTH"]=> NULL ["SCALE"]=> NULL ["PRECISION"]=> NULL ["UNSIGNED"]=> bool(true) ["PRIMARY"]=> bool(true) ["PRIMARY_POSITION"]=> int(1) ["IDENTITY"]=> bool(true) } ["artista"]=> array(14) { ["SCHEMA_NAME"]=> NULL ["TABLE_NAME"]=> string(7) "artista" ["COLUMN_NAME"]=> string(7) "artista" ["COLUMN_POSITION"]=> int(2) ["DATA_TYPE"]=> string(7) "varchar" ["DEFAULT"]=> NULL ["NULLABLE"]=> bool(false) ["LENGTH"]=> string(3) "255" ["SCALE"]=> NULL ["PRECISION"]=> NULL ["UNSIGNED"]=> NULL ["PRIMARY"]=> bool(false) ["PRIMARY_POSITION"]=> NULL ["IDENTITY"]=> bool(false) } ["alias"]=> array(14) { ["SCHEMA_NAME"]=> NULL ["TABLE_NAME"]=> string(7) "artista" ["COLUMN_NAME"]=> string(5) "alias" ["COLUMN_POSITION"]=> int(3) ["DATA_TYPE"]=> string(7) "varchar" ["DEFAULT"]=> NULL ["NULLABLE"]=> bool(false) ["LENGTH"]=> string(3) "255" ["SCALE"]=> NULL ["PRECISION"]=> NULL ["UNSIGNED"]=> NULL ["PRIMARY"]=> bool(false) ["PRIMARY_POSITION"]=> NULL ["IDENTITY"]=> bool(false) } [2107]=> array(14) { ["SCHEMA_NAME"]=> NULL ["TABLE_NAME"]=> string(7) "artista" ["COLUMN_NAME"]=> string(4) "2107" ["COLUMN_POSITION"]=> int(4) ["DATA_TYPE"]=> string(3) "int" ["DEFAULT"]=> NULL ["NULLABLE"]=> bool(false) ["LENGTH"]=> NULL ["SCALE"]=> NULL ["PRECISION"]=> NULL ["UNSIGNED"]=> NULL ["PRIMARY"]=> bool(false) ["PRIMARY_POSITION"]=> NULL ["IDENTITY"]=> bool(false) } } ["_metadataCache":protected]=> NULL ["_metadataCacheInClass":protected]=> bool(true) ["_rowClass":protected]=> string(17) "Zend_Db_Table_Row" ["_rowsetClass":protected]=> string(20) "Zend_Db_Table_Rowset" ["_referenceMap":protected]=> array(0) { } ["_dependentTables":protected]=> array(0) { } ["_defaultSource":protected]=> string(11) "defaultNone" ["_defaultValues":protected]=> array(0) { } } ["_connected":protected]=> bool(true) ["_tableClass":protected]=> string(6) "Artist" ["_rowClass":protected]=> string(17) "Zend_Db_Table_Row" ["_pointer":protected]=> int(0) ["_count":protected]=> int(40) ["_rows":protected]=> array(0) { } ["_stored":protected]=> bool(true) ["_readOnly":protected]=> bool(false) }