Not yet registered?  Do it!
SEARCH  

CATALOG

A p. 289/

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ZARISTOCATS  The Aristocats

The Aristocats


Soundtrack 1970R  R

R


Musical 2004


object(Zend_Db_Table_Rowset)#91 (10) { ["_data":protected]=> array(40) { [0]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1099884" ["artista"]=> string(16) "ÀèÃ÷»¨ªá" ["alias"]=> string(11) "ÀèÃ-ªá" [2107]=> string(1) "1" } [1]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "281338" ["artista"]=> string(12) "ÀèÃ÷©ú" ["alias"]=> string(9) "ÀèÃ-ú" [2107]=> string(1) "1" } [2]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1119651" ["artista"]=> string(20) "ÂËÁ×ÏÄÇÌÏÓ" ["alias"]=> string(19) "ÂËÁ-ÏÄÇÌÏÓ" [2107]=> string(1) "1" } [3]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "266299" ["artista"]=> string(35) "ÂËÁ×ÏÄÇÌÏÕ ÌÁÑÉÔÓÁ" ["alias"]=> string(34) "ÂËÁ-ÏÄÇÌÏÕ-ÌÁÑÉÔÓÁ" [2107]=> string(1) "1" } [4]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1119873" ["artista"]=> string(22) "ÂËÁ×ÏÃÉÁÍÇÓ" ["alias"]=> string(21) "ÂËÁ-ÏÃÉÁÍÇÓ" [2107]=> string(1) "1" } [5]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1106812" ["artista"]=> string(17) "Àêâà ³òà" ["alias"]=> string(17) "Àêâà-³òà" [2107]=> string(1) "1" } [6]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1080690" ["artista"]=> string(25) "Àèäà Âåäèùåâà" ["alias"]=> string(25) "Àèäà-Âåäèùåâà" [2107]=> string(1) "1" } [7]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "311388" ["artista"]=> string(56) "Âëàä Ãàìîâ, Àëåêñåé Òîïèëüñêèé" ["alias"]=> string(55) "Âëàä-Ãàìîâ-Àëåêñåé-Òîïèëüñêèé" [2107]=> string(1) "1" } [8]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "243608" ["artista"]=> string(21) "Ãëåä Áðàçårs" ["alias"]=> string(21) "Ãëåä-Áðàçårs" [2107]=> string(1) "1" } [9]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "134854" ["artista"]=> string(23) "Âëàä Çàáåëèí" ["alias"]=> string(23) "Âëàä-Çàáåëèí" [2107]=> string(1) "1" } [10]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1091782" ["artista"]=> string(27) "Âëàä Ðàçèíñêèé" ["alias"]=> string(27) "Âëàä-Ðàçèíñêèé" [2107]=> string(1) "1" } [11]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1079538" ["artista"]=> string(23) "Âëàä Êàíàøèí" ["alias"]=> string(23) "Âëàä-Êàíàøèí" [2107]=> string(1) "1" } [12]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1090732" ["artista"]=> string(60) "Âëàä Êðóòñêèõ è Âîëøåáíèêè Äâîðà" ["alias"]=> string(60) "Âëàä-Êðóòñêèõ-è-Âîëøåáíèêè-Äâîðà" [2107]=> string(1) "1" } [13]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1089525" ["artista"]=> string(25) "Âëàä Êîðíèëîâ" ["alias"]=> string(25) "Âëàä-Êîðíèëîâ" [2107]=> string(1) "1" } [14]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1109245" ["artista"]=> string(31) "Ãëåá Ìàé, «Àðàêñ»" ["alias"]=> string(27) "Ãëåá-Ìàé-Àðàêñ-" [2107]=> string(1) "1" } [15]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1112415" ["artista"]=> string(25) "Ãëåá Ñàìîéëîâ" ["alias"]=> string(25) "Ãëåá-Ñàìîéëîâ" [2107]=> string(1) "1" } [16]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "328567" ["artista"]=> string(38) "Ãëåá Ñàìîéëoff & The Matrixx" ["alias"]=> string(36) "Ãëåá-Ñàìîéëoff-the-matrixx" [2107]=> string(1) "1" } [17]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "167953" ["artista"]=> string(29) "Âëàä Ñòàøåâñêèé" ["alias"]=> string(29) "Âëàä-Ñòàøåâñêèé" [2107]=> string(1) "1" } [18]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1083119" ["artista"]=> string(23) "Âëàä Öâåòàåâ" ["alias"]=> string(23) "Âëàä-Öâåòàåâ" [2107]=> string(1) "1" } [19]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "158084" ["artista"]=> string(53) "Àëåã Õàìåíêà i Ëàðûñà Ðûæêîâà" ["alias"]=> string(53) "Àëåã-Õàìåíêà-i-Ëàðûñà-Ðûæêîâà" [2107]=> string(1) "1" } [20]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "235819" ["artista"]=> string(23) "Âëàä Òîïàëîâ" ["alias"]=> string(23) "Âëàä-Òîïàëîâ" [2107]=> string(1) "1" } [21]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "444323" ["artista"]=> string(19) "Âëàä ßñåíü" ["alias"]=> string(19) "Âëàä-ßñåíü" [2107]=> string(1) "1" } [22]=> array(4) { ["id"]=> string(5) "53118" ["artista"]=> string(12) "ÅËÃÀ³½" ["alias"]=> string(12) "ÅËÃÀ³½" [2107]=> string(1) "1" } [23]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1087663" ["artista"]=> string(10) "ÀÊÀÃÀ" ["alias"]=> string(10) "ÀÊÀÃÀ" [2107]=> string(1) "1" } [24]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "223756" ["artista"]=> string(14) "äéäåãéí" ["alias"]=> string(14) "äéäåãéí" [2107]=> string(1) "1" } [25]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "404789" ["artista"]=> string(71) "Àêàäåìè÷åñêèé êàìåðíûé îðêåñòð ÀÐÊÀÒÀ" ["alias"]=> string(70) "Àêàäåìè-åñêèé-êàìåðíûé-îðêåñòð-ÀÐÊÀÒÀ" [2107]=> string(1) "1" } [26]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1100736" ["artista"]=> string(122) "Àêàäåìè÷åñêèé îðêåñòð ðóññêèõ íàðîäíûõ èíñòðóìåíòîâ èì. Í.Îñèïîâà" ["alias"]=> string(120) "Àêàäåìè-åñêèé-îðêåñòð-ðóññêèõ-íàðîäíûõ-èíñòðóìåíòîâ-èì-Í-Îñèïîâà" [2107]=> string(1) "1" } [27]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "162279" ["artista"]=> string(40) "Àêàäåìè÷åñêèé õîð ÍÃÓ" ["alias"]=> string(39) "Àêàäåìè-åñêèé-õîð-ÍÃÓ" [2107]=> string(1) "1" } [28]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1097585" ["artista"]=> string(42) "Àêàäåìè÷åñêèé õîð ÍÍÃÓ" ["alias"]=> string(41) "Àêàäåìè-åñêèé-õîð-ÍÍÃÓ" [2107]=> string(1) "1" } [29]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1111393" ["artista"]=> string(16) "áËÁÄÅÍÉÑ" ["alias"]=> string(16) "áËÁÄÅÍÉÑ" [2107]=> string(1) "1" } [30]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1115630" ["artista"]=> string(43) "Âèäàâíèöòâî ''Àòëàíò³ê''" ["alias"]=> string(39) "Âèäàâíèöòâî-Àòëàíò³ê" [2107]=> string(1) "1" } [31]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "410859" ["artista"]=> string(52) "Àêàäåìèÿ Íàòàëüè Íåñòåðîâîé" ["alias"]=> string(52) "Àêàäåìèÿ-Íàòàëüè-Íåñòåðîâîé" [2107]=> string(1) "1" } [32]=> array(4) { ["id"]=> string(5) "76391" ["artista"]=> string(12) "Âèàãðà" ["alias"]=> string(12) "ÂÈÀÃÐÀ" [2107]=> string(1) "1" } [33]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "442151" ["artista"]=> string(16) "Àêâàðåëè" ["alias"]=> string(16) "Àêâàðåëè" [2107]=> string(1) "1" } [34]=> array(4) { ["id"]=> string(5) "75245" ["artista"]=> string(16) "Àêâàðèóì" ["alias"]=> string(16) "Àêâàðèóì" [2107]=> string(1) "1" } [35]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1110681" ["artista"]=> string(30) "Àêâàðèóì-International" ["alias"]=> string(30) "Àêâàðèóì-international" [2107]=> string(1) "1" } [36]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1075187" ["artista"]=> string(27) "Àëåãðîâà Èðèíà" ["alias"]=> string(27) "Àëåãðîâà-Èðèíà" [2107]=> string(1) "1" } [37]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1111943" ["artista"]=> string(10) "Âëàäè" ["alias"]=> string(10) "Âëàäè" [2107]=> string(1) "1" } [38]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "197665" ["artista"]=> string(15) "Äèããè Äè" ["alias"]=> string(15) "Äèããè-Äè" [2107]=> string(1) "1" } [39]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1100211" ["artista"]=> string(14) "Âèâàëäè" ["alias"]=> string(14) "Âèâàëäè" [2107]=> string(1) "1" } } ["_table":protected]=> object(Artist)#71 (16) { ["_name":protected]=> string(7) "artista" ["_primary":protected]=> array(1) { [1]=> string(2) "id" } ["_db":protected]=> object(Zend_Db_Adapter_Pdo_Mysql)#51 (12) { ["_pdoType":protected]=> string(5) "mysql" ["_numericDataTypes":protected]=> array(16) { [0]=> int(0) [1]=> int(1) [2]=> int(2) ["INT"]=> int(0) ["INTEGER"]=> int(0) ["MEDIUMINT"]=> int(0) ["SMALLINT"]=> int(0) ["TINYINT"]=> int(0) ["BIGINT"]=> int(1) ["SERIAL"]=> int(1) ["DEC"]=> int(2) ["DECIMAL"]=> int(2) ["DOUBLE"]=> int(2) ["DOUBLE PRECISION"]=> int(2) ["FIXED"]=> int(2) ["FLOAT"]=> int(2) } ["_defaultStmtClass":protected]=> string(21) "Zend_Db_Statement_Pdo" ["_config":protected]=> array(7) { ["host"]=> string(9) "localhost" ["username"]=> string(13) "musicsenseyea" ["password"]=> string(20) "aaaaafewm32endsseyea" ["dbname"]=> string(10) "musicsense" ["charset"]=> NULL ["options"]=> array(2) { ["caseFolding"]=> int(0) ["autoQuoteIdentifiers"]=> bool(true) } ["driver_options"]=> array(0) { } } ["_fetchMode":protected]=> int(2) ["_profiler":protected]=> object(Zend_Db_Profiler)#52 (4) { ["_queryProfiles":protected]=> array(0) { } ["_enabled":protected]=> bool(false) ["_filterElapsedSecs":protected]=> NULL ["_filterTypes":protected]=> NULL } ["_defaultProfilerClass":protected]=> string(16) "Zend_Db_Profiler" ["_connection":protected]=> object(PDO)#53 (0) { } ["_caseFolding":protected]=> int(0) ["_autoQuoteIdentifiers":protected]=> bool(true) ["_allowSerialization":protected]=> bool(true) ["_autoReconnectOnUnserialize":protected]=> bool(false) } ["_schema":protected]=> NULL ["_cols":protected]=> array(4) { [0]=> string(2) "id" [1]=> string(7) "artista" [2]=> string(5) "alias" [3]=> int(2107) } ["_identity":protected]=> int(1) ["_sequence":protected]=> bool(true) ["_metadata":protected]=> array(4) { ["id"]=> array(14) { ["SCHEMA_NAME"]=> NULL ["TABLE_NAME"]=> string(7) "artista" ["COLUMN_NAME"]=> string(2) "id" ["COLUMN_POSITION"]=> int(1) ["DATA_TYPE"]=> string(3) "int" ["DEFAULT"]=> NULL ["NULLABLE"]=> bool(false) ["LENGTH"]=> NULL ["SCALE"]=> NULL ["PRECISION"]=> NULL ["UNSIGNED"]=> bool(true) ["PRIMARY"]=> bool(true) ["PRIMARY_POSITION"]=> int(1) ["IDENTITY"]=> bool(true) } ["artista"]=> array(14) { ["SCHEMA_NAME"]=> NULL ["TABLE_NAME"]=> string(7) "artista" ["COLUMN_NAME"]=> string(7) "artista" ["COLUMN_POSITION"]=> int(2) ["DATA_TYPE"]=> string(7) "varchar" ["DEFAULT"]=> NULL ["NULLABLE"]=> bool(false) ["LENGTH"]=> string(3) "255" ["SCALE"]=> NULL ["PRECISION"]=> NULL ["UNSIGNED"]=> NULL ["PRIMARY"]=> bool(false) ["PRIMARY_POSITION"]=> NULL ["IDENTITY"]=> bool(false) } ["alias"]=> array(14) { ["SCHEMA_NAME"]=> NULL ["TABLE_NAME"]=> string(7) "artista" ["COLUMN_NAME"]=> string(5) "alias" ["COLUMN_POSITION"]=> int(3) ["DATA_TYPE"]=> string(7) "varchar" ["DEFAULT"]=> NULL ["NULLABLE"]=> bool(false) ["LENGTH"]=> string(3) "255" ["SCALE"]=> NULL ["PRECISION"]=> NULL ["UNSIGNED"]=> NULL ["PRIMARY"]=> bool(false) ["PRIMARY_POSITION"]=> NULL ["IDENTITY"]=> bool(false) } [2107]=> array(14) { ["SCHEMA_NAME"]=> NULL ["TABLE_NAME"]=> string(7) "artista" ["COLUMN_NAME"]=> string(4) "2107" ["COLUMN_POSITION"]=> int(4) ["DATA_TYPE"]=> string(3) "int" ["DEFAULT"]=> NULL ["NULLABLE"]=> bool(false) ["LENGTH"]=> NULL ["SCALE"]=> NULL ["PRECISION"]=> NULL ["UNSIGNED"]=> NULL ["PRIMARY"]=> bool(false) ["PRIMARY_POSITION"]=> NULL ["IDENTITY"]=> bool(false) } } ["_metadataCache":protected]=> NULL ["_metadataCacheInClass":protected]=> bool(true) ["_rowClass":protected]=> string(17) "Zend_Db_Table_Row" ["_rowsetClass":protected]=> string(20) "Zend_Db_Table_Rowset" ["_referenceMap":protected]=> array(0) { } ["_dependentTables":protected]=> array(0) { } ["_defaultSource":protected]=> string(11) "defaultNone" ["_defaultValues":protected]=> array(0) { } } ["_connected":protected]=> bool(true) ["_tableClass":protected]=> string(6) "Artist" ["_rowClass":protected]=> string(17) "Zend_Db_Table_Row" ["_pointer":protected]=> int(0) ["_count":protected]=> int(40) ["_rows":protected]=> array(0) { } ["_stored":protected]=> bool(true) ["_readOnly":protected]=> bool(false) }