Not yet registered?  Do it!
SEARCH  

CATALOG

A p. 387/

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ZARISTOCATS  The Aristocats

The Aristocats


Soundtrack 1970R  R

R


Musical 2004


object(Zend_Db_Table_Rowset)#91 (10) { ["_data":protected]=> array(40) { [0]=> array(4) { ["id"]=> string(5) "13962" ["artista"]=> string(33) "Àíäðåé Êîçëîâñêèé" ["alias"]=> string(33) "Àíäðåé-Êîçëîâñêèé" [2107]=> string(1) "1" } [1]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1111922" ["artista"]=> string(78) "Àíäðåé Êîçëîâñêèé è ãðóïïà ''ÃðàññÌåéñòåð''" ["alias"]=> string(74) "Àíäðåé-Êîçëîâñêèé-è-ãðóïïà-ÃðàññÌåéñòåð" [2107]=> string(1) "1" } [2]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1105054" ["artista"]=> string(29) "Àíäðåé Êîðñàêîâ" ["alias"]=> string(29) "Àíäðåé-Êîðñàêîâ" [2107]=> string(1) "1" } [3]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1077175" ["artista"]=> string(31) "Àíäðåé Êîñèíñêèé" ["alias"]=> string(31) "Àíäðåé-Êîñèíñêèé" [2107]=> string(1) "1" } [4]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1089509" ["artista"]=> string(25) "Àíäðåé Êîñòþê" ["alias"]=> string(25) "Àíäðåé-Êîñòþê" [2107]=> string(1) "1" } [5]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1102932" ["artista"]=> string(23) "Àíäðåé ÍÅÃÐÓ" ["alias"]=> string(23) "Àíäðåé-ÍÅÃÐÓ" [2107]=> string(1) "1" } [6]=> array(4) { ["id"]=> string(5) "38845" ["artista"]=> string(31) "Àíäðåé Ìàêàðåâè÷" ["alias"]=> string(30) "Àíäðåé-Ìàêàðåâè-" [2107]=> string(1) "1" } [7]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1075028" ["artista"]=> string(61) "Àíäðåé Ìàêàðåâè÷ & Àëåêñåé Êîçëîâ" ["alias"]=> string(57) "Àíäðåé-Ìàêàðåâè-Àëåêñåé-Êîçëîâ" [2107]=> string(1) "1" } [8]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1074186" ["artista"]=> string(40) "Àíäðåé Ìàêàðåâè÷ & ÎÊÒ" ["alias"]=> string(36) "Àíäðåé-Ìàêàðåâè-ÎÊÒ" [2107]=> string(1) "1" } [9]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "263679" ["artista"]=> string(61) "Àíäðåé Ìàêàðåâè÷ è Ãåííàäèé Íè-Ëè" ["alias"]=> string(59) "Àíäðåé-Ìàêàðåâè-è-Ãåííàäèé-Íè-Ëè" [2107]=> string(1) "1" } [10]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1090960" ["artista"]=> string(62) "Àíäðåé Ìàêàðåâè÷ è Àëåêñåé Êîçëîâ" ["alias"]=> string(60) "Àíäðåé-Ìàêàðåâè-è-Àëåêñåé-Êîçëîâ" [2107]=> string(1) "1" } [11]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1076670" ["artista"]=> string(49) "Àíäðåé Ìàêàðåâè÷ è Êâàðòàë" ["alias"]=> string(47) "Àíäðåé-Ìàêàðåâè-è-Êâàðòàë" [2107]=> string(1) "1" } [12]=> array(4) { ["id"]=> string(5) "53818" ["artista"]=> string(83) "Àíäðåé Ìàêàðåâè÷ è Îðêåñòð Êðåîëüñêîãî Òàíãî" ["alias"]=> string(81) "Àíäðåé-Ìàêàðåâè-è-Îðêåñòð-Êðåîëüñêîãî-Òàíãî" [2107]=> string(1) "1" } [13]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "291191" ["artista"]=> string(25) "Àíäðåé Ïåòðîâ" ["alias"]=> string(25) "Àíäðåé-Ïåòðîâ" [2107]=> string(1) "1" } [14]=> array(4) { ["id"]=> string(5) "65840" ["artista"]=> string(29) "Àíäðåé Ïàòðóøåâ" ["alias"]=> string(29) "Àíäðåé-Ïàòðóøåâ" [2107]=> string(1) "1" } [15]=> array(4) { ["id"]=> string(5) "34380" ["artista"]=> string(25) "Àíäðåé Ìàøíèí" ["alias"]=> string(25) "Àíäðåé-Ìàøíèí" [2107]=> string(1) "1" } [16]=> array(4) { ["id"]=> string(5) "44980" ["artista"]=> string(27) "Àíäðåé Ìèðîíîâ" ["alias"]=> string(27) "Àíäðåé-Ìèðîíîâ" [2107]=> string(1) "1" } [17]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "207082" ["artista"]=> string(33) "Àíäðåé Íèêîëüñêèé" ["alias"]=> string(33) "Àíäðåé-Íèêîëüñêèé" [2107]=> string(1) "1" } [18]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "123946" ["artista"]=> string(23) "Àíäðåé Ìèñèí" ["alias"]=> string(23) "Àíäðåé-Ìèñèí" [2107]=> string(1) "1" } [19]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1079616" ["artista"]=> string(23) "Àíäðåé Ìîðîç" ["alias"]=> string(23) "Àíäðåé-Ìîðîç" [2107]=> string(1) "1" } [20]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "283740" ["artista"]=> string(58) "Àíäðåé Ìîíãóø è àíñàìáëü ÑÀËÃÀË" ["alias"]=> string(58) "Àíäðåé-Ìîíãóø-è-àíñàìáëü-ÑÀËÃÀË" [2107]=> string(1) "1" } [21]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1111976" ["artista"]=> string(64) "Àíäðåé Ñàïóíîâ, Àëåêñàíäð Ãðàäñêèé" ["alias"]=> string(63) "Àíäðåé-Ñàïóíîâ-Àëåêñàíäð-Ãðàäñêèé" [2107]=> string(1) "1" } [22]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "264307" ["artista"]=> string(27) "Àíäðåé Ñîáîëåâ" ["alias"]=> string(27) "Àíäðåé-Ñîáîëåâ" [2107]=> string(1) "1" } [23]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "269084" ["artista"]=> string(27) "Àíäðåé Òàëàíîâ" ["alias"]=> string(27) "Àíäðåé-Òàëàíîâ" [2107]=> string(1) "1" } [24]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1108942" ["artista"]=> string(25) "Àíäðåé Óñà÷¸â" ["alias"]=> string(22) "Àíäðåé-Óñà-â" [2107]=> string(1) "1" } [25]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "358375" ["artista"]=> string(25) "Àíäðåé Óñà÷åâ" ["alias"]=> string(24) "Àíäðåé-Óñà-åâ" [2107]=> string(1) "1" } [26]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1129735" ["artista"]=> string(25) "Àíäðåé Øàäðîâ" ["alias"]=> string(25) "Àíäðåé-Øàäðîâ" [2107]=> string(1) "1" } [27]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "313560" ["artista"]=> string(27) "Àíäðåé Øàòàëèí" ["alias"]=> string(27) "Àíäðåé-Øàòàëèí" [2107]=> string(1) "1" } [28]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "441501" ["artista"]=> string(27) "Àíäðåé Øèðîêîâ" ["alias"]=> string(27) "Àíäðåé-Øèðîêîâ" [2107]=> string(1) "1" } [29]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1080294" ["artista"]=> string(25) "Àíäðåé Øèðÿåâ" ["alias"]=> string(25) "Àíäðåé-Øèðÿåâ" [2107]=> string(1) "1" } [30]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "297863" ["artista"]=> string(25) "Àíäðåé Øêîëèí" ["alias"]=> string(25) "Àíäðåé-Øêîëèí" [2107]=> string(1) "1" } [31]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "332456" ["artista"]=> string(26) "àíäðåéãàÐÛíû÷" ["alias"]=> string(25) "àíäðåéãàÐÛíû-" [2107]=> string(1) "1" } [32]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1120600" ["artista"]=> string(33) "Àíäðàíèê Ìåñðîïÿí" ["alias"]=> string(33) "Àíäðàíèê-Ìåñðîïÿí" [2107]=> string(1) "1" } [33]=> array(4) { ["id"]=> string(5) "52683" ["artista"]=> string(23) "Äîáðàÿ Âåñòü" ["alias"]=> string(23) "Äîáðàÿ-Âåñòü" [2107]=> string(1) "1" } [34]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1093159" ["artista"]=> string(35) "Àíäðèàíî ×åëåíòàíî" ["alias"]=> string(33) "Àíäðèàíî-åëåíòàíî" [2107]=> string(1) "1" } [35]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "342713" ["artista"]=> string(20) "Àìåðèêàíêà" ["alias"]=> string(20) "Àìåðèêàíêà" [2107]=> string(1) "1" } [36]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1072671" ["artista"]=> string(33) "Àìåðèêàíêà,ãðóïïà" ["alias"]=> string(33) "Àìåðèêàíêà-ãðóïïà" [2107]=> string(1) "1" } [37]=> array(4) { ["id"]=> string(5) "98672" ["artista"]=> string(21) "Áîäðîå óòðî" ["alias"]=> string(21) "Áîäðîå-óòðî" [2107]=> string(1) "1" } [38]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1089019" ["artista"]=> string(54) "Äîáðîâîëüíûé Îðêåñòð Õåìóëåé" ["alias"]=> string(54) "Äîáðîâîëüíûé-Îðêåñòð-Õåìóëåé" [2107]=> string(1) "1" } [39]=> array(4) { ["id"]=> string(5) "51384" ["artista"]=> string(14) "Àíàðõèÿ" ["alias"]=> string(14) "Àíàðõèÿ" [2107]=> string(1) "1" } } ["_table":protected]=> object(Artist)#71 (16) { ["_name":protected]=> string(7) "artista" ["_primary":protected]=> array(1) { [1]=> string(2) "id" } ["_db":protected]=> object(Zend_Db_Adapter_Pdo_Mysql)#51 (12) { ["_pdoType":protected]=> string(5) "mysql" ["_numericDataTypes":protected]=> array(16) { [0]=> int(0) [1]=> int(1) [2]=> int(2) ["INT"]=> int(0) ["INTEGER"]=> int(0) ["MEDIUMINT"]=> int(0) ["SMALLINT"]=> int(0) ["TINYINT"]=> int(0) ["BIGINT"]=> int(1) ["SERIAL"]=> int(1) ["DEC"]=> int(2) ["DECIMAL"]=> int(2) ["DOUBLE"]=> int(2) ["DOUBLE PRECISION"]=> int(2) ["FIXED"]=> int(2) ["FLOAT"]=> int(2) } ["_defaultStmtClass":protected]=> string(21) "Zend_Db_Statement_Pdo" ["_config":protected]=> array(7) { ["host"]=> string(9) "localhost" ["username"]=> string(13) "musicsenseyea" ["password"]=> string(20) "aaaaafewm32endsseyea" ["dbname"]=> string(10) "musicsense" ["charset"]=> NULL ["options"]=> array(2) { ["caseFolding"]=> int(0) ["autoQuoteIdentifiers"]=> bool(true) } ["driver_options"]=> array(0) { } } ["_fetchMode":protected]=> int(2) ["_profiler":protected]=> object(Zend_Db_Profiler)#52 (4) { ["_queryProfiles":protected]=> array(0) { } ["_enabled":protected]=> bool(false) ["_filterElapsedSecs":protected]=> NULL ["_filterTypes":protected]=> NULL } ["_defaultProfilerClass":protected]=> string(16) "Zend_Db_Profiler" ["_connection":protected]=> object(PDO)#53 (0) { } ["_caseFolding":protected]=> int(0) ["_autoQuoteIdentifiers":protected]=> bool(true) ["_allowSerialization":protected]=> bool(true) ["_autoReconnectOnUnserialize":protected]=> bool(false) } ["_schema":protected]=> NULL ["_cols":protected]=> array(4) { [0]=> string(2) "id" [1]=> string(7) "artista" [2]=> string(5) "alias" [3]=> int(2107) } ["_identity":protected]=> int(1) ["_sequence":protected]=> bool(true) ["_metadata":protected]=> array(4) { ["id"]=> array(14) { ["SCHEMA_NAME"]=> NULL ["TABLE_NAME"]=> string(7) "artista" ["COLUMN_NAME"]=> string(2) "id" ["COLUMN_POSITION"]=> int(1) ["DATA_TYPE"]=> string(3) "int" ["DEFAULT"]=> NULL ["NULLABLE"]=> bool(false) ["LENGTH"]=> NULL ["SCALE"]=> NULL ["PRECISION"]=> NULL ["UNSIGNED"]=> bool(true) ["PRIMARY"]=> bool(true) ["PRIMARY_POSITION"]=> int(1) ["IDENTITY"]=> bool(true) } ["artista"]=> array(14) { ["SCHEMA_NAME"]=> NULL ["TABLE_NAME"]=> string(7) "artista" ["COLUMN_NAME"]=> string(7) "artista" ["COLUMN_POSITION"]=> int(2) ["DATA_TYPE"]=> string(7) "varchar" ["DEFAULT"]=> NULL ["NULLABLE"]=> bool(false) ["LENGTH"]=> string(3) "255" ["SCALE"]=> NULL ["PRECISION"]=> NULL ["UNSIGNED"]=> NULL ["PRIMARY"]=> bool(false) ["PRIMARY_POSITION"]=> NULL ["IDENTITY"]=> bool(false) } ["alias"]=> array(14) { ["SCHEMA_NAME"]=> NULL ["TABLE_NAME"]=> string(7) "artista" ["COLUMN_NAME"]=> string(5) "alias" ["COLUMN_POSITION"]=> int(3) ["DATA_TYPE"]=> string(7) "varchar" ["DEFAULT"]=> NULL ["NULLABLE"]=> bool(false) ["LENGTH"]=> string(3) "255" ["SCALE"]=> NULL ["PRECISION"]=> NULL ["UNSIGNED"]=> NULL ["PRIMARY"]=> bool(false) ["PRIMARY_POSITION"]=> NULL ["IDENTITY"]=> bool(false) } [2107]=> array(14) { ["SCHEMA_NAME"]=> NULL ["TABLE_NAME"]=> string(7) "artista" ["COLUMN_NAME"]=> string(4) "2107" ["COLUMN_POSITION"]=> int(4) ["DATA_TYPE"]=> string(3) "int" ["DEFAULT"]=> NULL ["NULLABLE"]=> bool(false) ["LENGTH"]=> NULL ["SCALE"]=> NULL ["PRECISION"]=> NULL ["UNSIGNED"]=> NULL ["PRIMARY"]=> bool(false) ["PRIMARY_POSITION"]=> NULL ["IDENTITY"]=> bool(false) } } ["_metadataCache":protected]=> NULL ["_metadataCacheInClass":protected]=> bool(true) ["_rowClass":protected]=> string(17) "Zend_Db_Table_Row" ["_rowsetClass":protected]=> string(20) "Zend_Db_Table_Rowset" ["_referenceMap":protected]=> array(0) { } ["_dependentTables":protected]=> array(0) { } ["_defaultSource":protected]=> string(11) "defaultNone" ["_defaultValues":protected]=> array(0) { } } ["_connected":protected]=> bool(true) ["_tableClass":protected]=> string(6) "Artist" ["_rowClass":protected]=> string(17) "Zend_Db_Table_Row" ["_pointer":protected]=> int(0) ["_count":protected]=> int(40) ["_rows":protected]=> array(0) { } ["_stored":protected]=> bool(true) ["_readOnly":protected]=> bool(false) }