Not yet registered?  Do it!
SEARCH  

CATALOG

A p. 388/

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ZARISTOCATS  The Aristocats

The Aristocats


Soundtrack 1970R  R

R


Musical 2004


object(Zend_Db_Table_Rowset)#91 (10) { ["_data":protected]=> array(40) { [0]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "469976" ["artista"]=> string(21) "Åïàðõèÿ Çëà" ["alias"]=> string(21) "Åïàðõèÿ-Çëà" [2107]=> string(1) "1" } [1]=> array(4) { ["id"]=> string(5) "66918" ["artista"]=> string(10) "Áîáðû" ["alias"]=> string(10) "Áîáðû" [2107]=> string(1) "1" } [2]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "244586" ["artista"]=> string(25) "Äîáðû Ìîëîäöû" ["alias"]=> string(25) "Äîáðû-Ìîëîäöû" [2107]=> string(1) "1" } [3]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1072290" ["artista"]=> string(32) "Äîáðû ìîëîäöû,âèà" ["alias"]=> string(32) "Äîáðû-ìîëîäöû-âèà" [2107]=> string(1) "1" } [4]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1112165" ["artista"]=> string(12) "Äîáðûé" ["alias"]=> string(12) "Äîáðûé" [2107]=> string(1) "1" } [5]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1072455" ["artista"]=> string(33) "Äîáðûíèí Âÿ÷åñëàâ" ["alias"]=> string(32) "Äîáðûíèí-Âÿ-åñëàâ" [2107]=> string(1) "1" } [6]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1072421" ["artista"]=> string(56) "Äîáðûíèí Âÿ÷åñëàâ (êîìïîçèòîð)" ["alias"]=> string(54) "Äîáðûíèí-Âÿ-åñëàâ-êîìïîçèòîð-" [2107]=> string(1) "1" } [7]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1081444" ["artista"]=> string(31) "Àíäðýé Õàäàíîâ³÷" ["alias"]=> string(30) "Àíäðýé-Õàäàíîâ³-" [2107]=> string(1) "1" } [8]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1077110" ["artista"]=> string(8) "ÀîÄÈ" ["alias"]=> string(8) "Áîãè" [2107]=> string(1) "1" } [9]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1092784" ["artista"]=> string(15) "ãïáé ùåá" ["alias"]=> string(15) "ãïáé-ùåá" [2107]=> string(1) "1" } [10]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "329564" ["artista"]=> string(16) "ÀÏÃʽº´Ô" ["alias"]=> string(15) "ÀÏÃʽº-Ô" [2107]=> string(1) "1" } [11]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1124127" ["artista"]=> string(33) "Áìáëéá Áõãïõóôáêç" ["alias"]=> string(33) "Áìáëéá-Áõãïõóôáêç" [2107]=> string(1) "1" } [12]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1094095" ["artista"]=> string(25) "âîäèëà òðîãàé" ["alias"]=> string(25) "âîäèëà-òðîãàé" [2107]=> string(1) "1" } [13]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1087675" ["artista"]=> string(36) "Àíãëèéñêèé çà ðóëåì" ["alias"]=> string(36) "Àíãëèéñêèé-çà-ðóëåì" [2107]=> string(1) "1" } [14]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1085963" ["artista"]=> string(12) "Àíãèíà" ["alias"]=> string(12) "Àíãèíà" [2107]=> string(1) "1" } [15]=> array(4) { ["id"]=> string(5) "47617" ["artista"]=> string(23) "ÁÎÁÊΠÑËÀÂÀ" ["alias"]=> string(23) "ÁÎÁÊÎÂ-ÑËÀÂÀ" [2107]=> string(1) "1" } [16]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1094716" ["artista"]=> string(105) "ÂÎÄÈÒÅËÜ ÄËß ÂÅÐÛ, ÌÀÌÀ (ÝÄÓÀÐÄ ÀÐÒÅÌÜÅÂ) - ÌÓÇÛÊÀ Ê ÔÈËÜÌÓ" ["alias"]=> string(100) "ÂÎÄÈÒÅËÜ-ÄËß-ÂÅÐÛ-ÌÀÌÀ-ÝÄÓÀÐÄ-ÀÐÒÅÌÜÅÂ-ÌÓÇÛÊÀ-Ê-ÔÈËÜÌÓ" [2107]=> string(1) "1" } [17]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1079582" ["artista"]=> string(41) "áÌÅËÓÁÎÄÒ çÏÒÏÄÎÉÃËÉÊ" ["alias"]=> string(41) "áÌÅËÓÁÎÄÒ-çÏÒÏÄÎÉÃËÉÊ" [2107]=> string(1) "1" } [18]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1076376" ["artista"]=> string(113) "áÌÅËÓÁÎÄÒ ïÓÅÊÞÕË É ÁÎÓÁÍÂÌØ ÄÖÁÚÏ×ÏÊ ÍÕÚÙËÉ ''úÅÌ£ÎÁÑ ×ÏÌÎÁ''" ["alias"]=> string(105) "áÌÅËÓÁÎÄÒ-ïÓÅÊÞÕË-É-ÁÎÓÁÍÂÌØ-ÄÖÁÚÏ-ÏÊ-ÍÕÚÙËÉ-úÅÌ-ÎÁÑ-ÏÌÎÁ" [2107]=> string(1) "1" } [19]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1116802" ["artista"]=> string(21) "Áìáëßá ÂÜêá" ["alias"]=> string(21) "Áìáëßá-ÂÜêá" [2107]=> string(1) "1" } [20]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1107996" ["artista"]=> string(18) "Àìàëüãàìà" ["alias"]=> string(18) "Àìàëüãàìà" [2107]=> string(1) "1" } [21]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1072567" ["artista"]=> string(23) "Àïåëüñèí,âèà" ["alias"]=> string(23) "Àïåëüñèí-âèà" [2107]=> string(1) "1" } [22]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "465977" ["artista"]=> string(16) "Àìàëüòåÿ" ["alias"]=> string(16) "Àìàëüòåÿ" [2107]=> string(1) "1" } [23]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1107156" ["artista"]=> string(10) "Åìåëÿ" ["alias"]=> string(10) "Åìåëÿ" [2107]=> string(1) "1" } [24]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1113679" ["artista"]=> string(8) "Ãîäî" ["alias"]=> string(8) "Ãîäî" [2107]=> string(1) "1" } [25]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1081395" ["artista"]=> string(12) "ÀÌÀοµ" ["alias"]=> string(11) "ÀÌÀÎ-µ" [2107]=> string(1) "1" } [26]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1085054" ["artista"]=> string(27) "ÀÌÀ뱂 & ÃÖ³²¿ë" ["alias"]=> string(23) "ÀÌÀÎ-Ç-ÃÖ³²-ë" [2107]=> string(1) "1" } [27]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1119835" ["artista"]=> string(18) "Âîãíåñì³õ" ["alias"]=> string(18) "Âîãíåñì³õ" [2107]=> string(1) "1" } [28]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "262492" ["artista"]=> string(12) "ÀÌÀÏÁÖ" ["alias"]=> string(12) "ÀÌÀÏÁÖ" [2107]=> string(1) "1" } [29]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1117434" ["artista"]=> string(31) "Äíåïðîâ Àíàòîëèé" ["alias"]=> string(31) "Äíåïðîâ-Àíàòîëèé" [2107]=> string(1) "1" } [30]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1079418" ["artista"]=> string(43) "Âîäîïàä èì. Â. Êèêàáèäçå" ["alias"]=> string(41) "Âîäîïàä-èì-Â-Êèêàáèäçå" [2107]=> string(1) "1" } [31]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "106227" ["artista"]=> string(12) "ÁÍÅÌÏÓ" ["alias"]=> string(12) "ÁÍÅÌÏÓ" [2107]=> string(1) "1" } [32]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1076764" ["artista"]=> string(29) "âîåííûé øàíñîí 2" ["alias"]=> string(29) "âîåííûé-øàíñîí-2" [2107]=> string(1) "1" } [33]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1102988" ["artista"]=> string(39) "ÂIÂIºq-¯Â­µ¼Öºt«µ¨t¦C III" ["alias"]=> string(33) "ÂiÂiºq-Â-µ¼Öºt-µ-t-c-iii" [2107]=> string(1) "1" } [34]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1088764" ["artista"]=> string(29) "ÁÍÄÑÅÁÓ ÅÊÔÏÑÁÓ" ["alias"]=> string(29) "ÁÍÄÑÅÁÓ-ÅÊÔÏÑÁÓ" [2107]=> string(1) "1" } [35]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "217977" ["artista"]=> string(41) "ÁÍÄÑÅÁÓ ÊÙÓÔÁÍÔÉÍÉÄÇÓ" ["alias"]=> string(41) "ÁÍÄÑÅÁÓ-ÊÙÓÔÁÍÔÉÍÉÄÇÓ" [2107]=> string(1) "1" } [36]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1105083" ["artista"]=> string(33) "ÁÍÄÑÅÁÓ ÌÐÏÍÁÔÓÏÓ" ["alias"]=> string(33) "ÁÍÄÑÅÁÓ-ÌÐÏÍÁÔÓÏÓ" [2107]=> string(1) "1" } [37]=> array(4) { ["id"]=> string(5) "93564" ["artista"]=> string(27) "ÁÍÄÑÅÁÓ ÓÔÁÌÏÓ" ["alias"]=> string(27) "Áíäñåáò-Óôáìïò" [2107]=> string(1) "1" } [38]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1119238" ["artista"]=> string(64) "ÁÍÄÑÅÏÕ ÃÉÙÑÃÏÓ 10 ÔÅËÅÕÔÁÉÁ ×ÑÏÍÉÁ" ["alias"]=> string(62) "ÁÍÄÑÅÏÕ-ÃÉÙÑÃÏÓ-10-ÔÅËÅÕÔÁÉÁ-ÑÏÍÉÁ" [2107]=> string(1) "1" } [39]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1116327" ["artista"]=> string(55) "ÁÍÄÑÅÏÕ ÃÉÙÑÃÏÓ ÌÉÊÑÇ ÐÁÔÑÉÄÁ" ["alias"]=> string(55) "ÁÍÄÑÅÏÕ-ÃÉÙÑÃÏÓ-ÌÉÊÑÇ-ÐÁÔÑÉÄÁ" [2107]=> string(1) "1" } } ["_table":protected]=> object(Artist)#71 (16) { ["_name":protected]=> string(7) "artista" ["_primary":protected]=> array(1) { [1]=> string(2) "id" } ["_db":protected]=> object(Zend_Db_Adapter_Pdo_Mysql)#51 (12) { ["_pdoType":protected]=> string(5) "mysql" ["_numericDataTypes":protected]=> array(16) { [0]=> int(0) [1]=> int(1) [2]=> int(2) ["INT"]=> int(0) ["INTEGER"]=> int(0) ["MEDIUMINT"]=> int(0) ["SMALLINT"]=> int(0) ["TINYINT"]=> int(0) ["BIGINT"]=> int(1) ["SERIAL"]=> int(1) ["DEC"]=> int(2) ["DECIMAL"]=> int(2) ["DOUBLE"]=> int(2) ["DOUBLE PRECISION"]=> int(2) ["FIXED"]=> int(2) ["FLOAT"]=> int(2) } ["_defaultStmtClass":protected]=> string(21) "Zend_Db_Statement_Pdo" ["_config":protected]=> array(7) { ["host"]=> string(9) "localhost" ["username"]=> string(13) "musicsenseyea" ["password"]=> string(20) "aaaaafewm32endsseyea" ["dbname"]=> string(10) "musicsense" ["charset"]=> NULL ["options"]=> array(2) { ["caseFolding"]=> int(0) ["autoQuoteIdentifiers"]=> bool(true) } ["driver_options"]=> array(0) { } } ["_fetchMode":protected]=> int(2) ["_profiler":protected]=> object(Zend_Db_Profiler)#52 (4) { ["_queryProfiles":protected]=> array(0) { } ["_enabled":protected]=> bool(false) ["_filterElapsedSecs":protected]=> NULL ["_filterTypes":protected]=> NULL } ["_defaultProfilerClass":protected]=> string(16) "Zend_Db_Profiler" ["_connection":protected]=> object(PDO)#53 (0) { } ["_caseFolding":protected]=> int(0) ["_autoQuoteIdentifiers":protected]=> bool(true) ["_allowSerialization":protected]=> bool(true) ["_autoReconnectOnUnserialize":protected]=> bool(false) } ["_schema":protected]=> NULL ["_cols":protected]=> array(4) { [0]=> string(2) "id" [1]=> string(7) "artista" [2]=> string(5) "alias" [3]=> int(2107) } ["_identity":protected]=> int(1) ["_sequence":protected]=> bool(true) ["_metadata":protected]=> array(4) { ["id"]=> array(14) { ["SCHEMA_NAME"]=> NULL ["TABLE_NAME"]=> string(7) "artista" ["COLUMN_NAME"]=> string(2) "id" ["COLUMN_POSITION"]=> int(1) ["DATA_TYPE"]=> string(3) "int" ["DEFAULT"]=> NULL ["NULLABLE"]=> bool(false) ["LENGTH"]=> NULL ["SCALE"]=> NULL ["PRECISION"]=> NULL ["UNSIGNED"]=> bool(true) ["PRIMARY"]=> bool(true) ["PRIMARY_POSITION"]=> int(1) ["IDENTITY"]=> bool(true) } ["artista"]=> array(14) { ["SCHEMA_NAME"]=> NULL ["TABLE_NAME"]=> string(7) "artista" ["COLUMN_NAME"]=> string(7) "artista" ["COLUMN_POSITION"]=> int(2) ["DATA_TYPE"]=> string(7) "varchar" ["DEFAULT"]=> NULL ["NULLABLE"]=> bool(false) ["LENGTH"]=> string(3) "255" ["SCALE"]=> NULL ["PRECISION"]=> NULL ["UNSIGNED"]=> NULL ["PRIMARY"]=> bool(false) ["PRIMARY_POSITION"]=> NULL ["IDENTITY"]=> bool(false) } ["alias"]=> array(14) { ["SCHEMA_NAME"]=> NULL ["TABLE_NAME"]=> string(7) "artista" ["COLUMN_NAME"]=> string(5) "alias" ["COLUMN_POSITION"]=> int(3) ["DATA_TYPE"]=> string(7) "varchar" ["DEFAULT"]=> NULL ["NULLABLE"]=> bool(false) ["LENGTH"]=> string(3) "255" ["SCALE"]=> NULL ["PRECISION"]=> NULL ["UNSIGNED"]=> NULL ["PRIMARY"]=> bool(false) ["PRIMARY_POSITION"]=> NULL ["IDENTITY"]=> bool(false) } [2107]=> array(14) { ["SCHEMA_NAME"]=> NULL ["TABLE_NAME"]=> string(7) "artista" ["COLUMN_NAME"]=> string(4) "2107" ["COLUMN_POSITION"]=> int(4) ["DATA_TYPE"]=> string(3) "int" ["DEFAULT"]=> NULL ["NULLABLE"]=> bool(false) ["LENGTH"]=> NULL ["SCALE"]=> NULL ["PRECISION"]=> NULL ["UNSIGNED"]=> NULL ["PRIMARY"]=> bool(false) ["PRIMARY_POSITION"]=> NULL ["IDENTITY"]=> bool(false) } } ["_metadataCache":protected]=> NULL ["_metadataCacheInClass":protected]=> bool(true) ["_rowClass":protected]=> string(17) "Zend_Db_Table_Row" ["_rowsetClass":protected]=> string(20) "Zend_Db_Table_Rowset" ["_referenceMap":protected]=> array(0) { } ["_dependentTables":protected]=> array(0) { } ["_defaultSource":protected]=> string(11) "defaultNone" ["_defaultValues":protected]=> array(0) { } } ["_connected":protected]=> bool(true) ["_tableClass":protected]=> string(6) "Artist" ["_rowClass":protected]=> string(17) "Zend_Db_Table_Row" ["_pointer":protected]=> int(0) ["_count":protected]=> int(40) ["_rows":protected]=> array(0) { } ["_stored":protected]=> bool(true) ["_readOnly":protected]=> bool(false) }