Not yet registered?  Do it!
SEARCH  

CATALOG

A p. 400/

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ZARISTOCATS  The Aristocats

The Aristocats


Soundtrack 1970R  R

R


Musical 2004


object(Zend_Db_Table_Rowset)#91 (10) { ["_data":protected]=> array(40) { [0]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1120097" ["artista"]=> string(41) "Äìèòðèé Øàãèí è Ìèòüêè" ["alias"]=> string(41) "Äìèòðèé-Øàãèí-è-Ìèòüêè" [2107]=> string(1) "1" } [1]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "185614" ["artista"]=> string(33) "Äìèòðèé Øëåäãàóýð" ["alias"]=> string(33) "Äìèòðèé-Øëåäãàóýð" [2107]=> string(1) "1" } [2]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "345920" ["artista"]=> string(35) "Äìèòðèé Øîñòàêîâè÷" ["alias"]=> string(34) "Äìèòðèé-Øîñòàêîâè-" [2107]=> string(1) "1" } [3]=> array(4) { ["id"]=> string(5) "26017" ["artista"]=> string(23) "Äìèòðèé Þðè÷" ["alias"]=> string(22) "Äìèòðèé-Þðè-" [2107]=> string(1) "1" } [4]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "138409" ["artista"]=> string(25) "Äìèòðî Ãíàòþê" ["alias"]=> string(25) "Äìèòðî-Ãíàòþê" [2107]=> string(1) "1" } [5]=> array(4) { ["id"]=> string(5) "14116" ["artista"]=> string(25) "Äîêòîð Âàòñîí" ["alias"]=> string(25) "Äîêòîð-Âàòñîí" [2107]=> string(1) "1" } [6]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1072457" ["artista"]=> string(45) "Äîêòîð Âàòñîí,øîó-ãðóïïà" ["alias"]=> string(45) "Äîêòîð-Âàòñîí-øîó-ãðóïïà" [2107]=> string(1) "1" } [7]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1114029" ["artista"]=> string(35) "Äîêòîð Àëåêñàíäðîâ" ["alias"]=> string(35) "Äîêòîð-Àëåêñàíäðîâ" [2107]=> string(1) "1" } [8]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1093567" ["artista"]=> string(23) "Âiêòîð Ïàâëiê" ["alias"]=> string(23) "Âiêòîð-Ïàâëiê" [2107]=> string(1) "1" } [9]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1098879" ["artista"]=> string(68) "äÍÉÔÒÉÊ ëÏÌÔÁËÏ× É áÎÁÓÔÁÓÉÑ âÁÒÄÉÎÁ" ["alias"]=> string(66) "äÍÉÔÒÉÊ-ëÏÌÔÁËÏ-É-áÎÁÓÔÁÓÉÑ-âÁÒÄÉÎÁ" [2107]=> string(1) "1" } [10]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1090636" ["artista"]=> string(29) "äÍÉÔÒÉÊ òÅ×ÑËÉÎ" ["alias"]=> string(28) "äÍÉÔÒÉÊ-òÅ-ÑËÉÎ" [2107]=> string(1) "1" } [11]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1082926" ["artista"]=> string(31) "Âîëøåáíèêè Äâîðà" ["alias"]=> string(31) "Âîëøåáíèêè-Äâîðà" [2107]=> string(1) "1" } [12]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1099873" ["artista"]=> string(46) "Âîëøåáíûå ãîëîñà ïðèðîäû" ["alias"]=> string(46) "Âîëøåáíûå-ãîëîñà-ïðèðîäû" [2107]=> string(1) "1" } [13]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "932959" ["artista"]=> string(6) "Aieris" ["alias"]=> string(6) "aieris" [2107]=> string(1) "1" } [14]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1115256" ["artista"]=> string(12) "ÀîÉÙ·¼" ["alias"]=> string(11) "ÀîÉÙ-¼" [2107]=> string(1) "1" } [15]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1086518" ["artista"]=> string(33) "Âîëüãà Êàðàòêåâ³÷" ["alias"]=> string(32) "Âîëüãà-Êàðàòêåâ³-" [2107]=> string(1) "1" } [16]=> array(4) { ["id"]=> string(5) "20899" ["artista"]=> string(33) "Âîëüãà Ïà¢ëî¢ñêàÿ" ["alias"]=> string(31) "Âîëüãà-Ïà-ëî-ñêàÿ" [2107]=> string(1) "1" } [17]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1090949" ["artista"]=> string(27) "Ãîëûé ÏèñòÀëåò" ["alias"]=> string(27) "Ãîëûé-ÏèñòÀëåò" [2107]=> string(1) "1" } [18]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "152016" ["artista"]=> string(23) "Âîëüíàÿ ñòàÿ" ["alias"]=> string(23) "Âîëüíàÿ-Ñòàÿ" [2107]=> string(1) "1" } [19]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "469040" ["artista"]=> string(16) "Âîëüíèöà" ["alias"]=> string(16) "Âîëüíèöà" [2107]=> string(1) "1" } [20]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1087526" ["artista"]=> string(35) "Äîëüñêèé Àëåêñàíäð" ["alias"]=> string(35) "Äîëüñêèé-Àëåêñàíäð" [2107]=> string(1) "1" } [21]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1093299" ["artista"]=> string(44) "Âîëüôãàíã Àìàäåé Ìîöàðò" ["alias"]=> string(44) "Âîëüôãàíã-Àìàäåé-Ìîöàðò" [2107]=> string(1) "1" } [22]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1077073" ["artista"]=> string(33) "ãîëûöûíà êàòåðèíà" ["alias"]=> string(33) "ãîëûöûíà-êàòåðèíà" [2107]=> string(1) "1" } [23]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1088484" ["artista"]=> string(27) "Áîëüøàÿ Ñòèðêà" ["alias"]=> string(27) "Áîëüøàÿ-Ñòèðêà" [2107]=> string(1) "1" } [24]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1112719" ["artista"]=> string(29) "Áîëüøàÿ ñòèðêà 5" ["alias"]=> string(29) "Áîëüøàÿ-ñòèðêà-5" [2107]=> string(1) "1" } [25]=> array(4) { ["id"]=> string(5) "19095" ["artista"]=> string(36) "Áîëüøîé Äåòñêèé Õîð" ["alias"]=> string(36) "Áîëüøîé-Äåòñêèé-Õîð" [2107]=> string(1) "1" } [26]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1072729" ["artista"]=> string(71) "Áîëüøîé äåòñêèé õîð ÂÐ è ÖÒ ï-ó Â.Ïîïîâà" ["alias"]=> string(71) "Áîëüøîé-äåòñêèé-õîð-ÂÐ-è-ÖÒ-ï-ó-Â-Ïîïîâà" [2107]=> string(1) "1" } [27]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "173745" ["artista"]=> string(45) "Áîëüøîé äåòñêèé õîð ÂðèÒ" ["alias"]=> string(45) "Áîëüøîé-äåòñêèé-õîð-ÂðèÒ" [2107]=> string(1) "1" } [28]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1082218" ["artista"]=> string(25) "Áîëüøîé Ãîðîä" ["alias"]=> string(25) "Áîëüøîé-Ãîðîä" [2107]=> string(1) "1" } [29]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1075665" ["artista"]=> string(53) "áîëüøîé ïàðàä èâàíà ñóâîðîâà" ["alias"]=> string(53) "áîëüøîé-ïàðàä-èâàíà-ñóâîðîâà" [2107]=> string(1) "1" } [30]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1098850" ["artista"]=> string(110) "Áîëüøîé ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð Ãîñòåëåðàäèî, äèð. Â.Ôåäîñååâ" ["alias"]=> string(107) "Áîëüøîé-ñèìôîíè-åñêèé-îðêåñòð-Ãîñòåëåðàäèî-äèð-Â-Ôåäîñååâ" [2107]=> string(1) "1" } [31]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "241942" ["artista"]=> string(6) "Aievea" ["alias"]=> string(6) "aievea" [2107]=> string(1) "1" } [32]=> array(4) { ["id"]=> string(5) "75833" ["artista"]=> string(8) "Âîëÿ" ["alias"]=> string(8) "Âîëÿ" [2107]=> string(1) "1" } [33]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "230543" ["artista"]=> string(4) "AIFF" ["alias"]=> string(4) "aiff" [2107]=> string(1) "1" } [34]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "746311" ["artista"]=> string(8) "Aifmade+" ["alias"]=> string(8) "aifmade-" [2107]=> string(1) "1" } [35]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "885807" ["artista"]=> string(10) "Aigariņš" ["alias"]=> string(8) "aigarins" [2107]=> string(1) "1" } [36]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "770840" ["artista"]=> string(23) "Aighetta Guitar Quartet" ["alias"]=> string(23) "aighetta-guitar-quartet" [2107]=> string(1) "1" } [37]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1101142" ["artista"]=> string(17) "Aïghetta Quartet" ["alias"]=> string(17) "aïghetta-quartet" [2107]=> string(1) "1" } [38]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "117319" ["artista"]=> string(17) "Aighetta Quartett" ["alias"]=> string(17) "aighetta-quartett" [2107]=> string(1) "1" } [39]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "270259" ["artista"]=> string(10) "Aigle Bleu" ["alias"]=> string(10) "aigle-bleu" [2107]=> string(1) "1" } } ["_table":protected]=> object(Artist)#71 (16) { ["_name":protected]=> string(7) "artista" ["_primary":protected]=> array(1) { [1]=> string(2) "id" } ["_db":protected]=> object(Zend_Db_Adapter_Pdo_Mysql)#51 (12) { ["_pdoType":protected]=> string(5) "mysql" ["_numericDataTypes":protected]=> array(16) { [0]=> int(0) [1]=> int(1) [2]=> int(2) ["INT"]=> int(0) ["INTEGER"]=> int(0) ["MEDIUMINT"]=> int(0) ["SMALLINT"]=> int(0) ["TINYINT"]=> int(0) ["BIGINT"]=> int(1) ["SERIAL"]=> int(1) ["DEC"]=> int(2) ["DECIMAL"]=> int(2) ["DOUBLE"]=> int(2) ["DOUBLE PRECISION"]=> int(2) ["FIXED"]=> int(2) ["FLOAT"]=> int(2) } ["_defaultStmtClass":protected]=> string(21) "Zend_Db_Statement_Pdo" ["_config":protected]=> array(7) { ["host"]=> string(9) "localhost" ["username"]=> string(13) "musicsenseyea" ["password"]=> string(20) "aaaaafewm32endsseyea" ["dbname"]=> string(10) "musicsense" ["charset"]=> NULL ["options"]=> array(2) { ["caseFolding"]=> int(0) ["autoQuoteIdentifiers"]=> bool(true) } ["driver_options"]=> array(0) { } } ["_fetchMode":protected]=> int(2) ["_profiler":protected]=> object(Zend_Db_Profiler)#52 (4) { ["_queryProfiles":protected]=> array(0) { } ["_enabled":protected]=> bool(false) ["_filterElapsedSecs":protected]=> NULL ["_filterTypes":protected]=> NULL } ["_defaultProfilerClass":protected]=> string(16) "Zend_Db_Profiler" ["_connection":protected]=> object(PDO)#53 (0) { } ["_caseFolding":protected]=> int(0) ["_autoQuoteIdentifiers":protected]=> bool(true) ["_allowSerialization":protected]=> bool(true) ["_autoReconnectOnUnserialize":protected]=> bool(false) } ["_schema":protected]=> NULL ["_cols":protected]=> array(4) { [0]=> string(2) "id" [1]=> string(7) "artista" [2]=> string(5) "alias" [3]=> int(2107) } ["_identity":protected]=> int(1) ["_sequence":protected]=> bool(true) ["_metadata":protected]=> array(4) { ["id"]=> array(14) { ["SCHEMA_NAME"]=> NULL ["TABLE_NAME"]=> string(7) "artista" ["COLUMN_NAME"]=> string(2) "id" ["COLUMN_POSITION"]=> int(1) ["DATA_TYPE"]=> string(3) "int" ["DEFAULT"]=> NULL ["NULLABLE"]=> bool(false) ["LENGTH"]=> NULL ["SCALE"]=> NULL ["PRECISION"]=> NULL ["UNSIGNED"]=> bool(true) ["PRIMARY"]=> bool(true) ["PRIMARY_POSITION"]=> int(1) ["IDENTITY"]=> bool(true) } ["artista"]=> array(14) { ["SCHEMA_NAME"]=> NULL ["TABLE_NAME"]=> string(7) "artista" ["COLUMN_NAME"]=> string(7) "artista" ["COLUMN_POSITION"]=> int(2) ["DATA_TYPE"]=> string(7) "varchar" ["DEFAULT"]=> NULL ["NULLABLE"]=> bool(false) ["LENGTH"]=> string(3) "255" ["SCALE"]=> NULL ["PRECISION"]=> NULL ["UNSIGNED"]=> NULL ["PRIMARY"]=> bool(false) ["PRIMARY_POSITION"]=> NULL ["IDENTITY"]=> bool(false) } ["alias"]=> array(14) { ["SCHEMA_NAME"]=> NULL ["TABLE_NAME"]=> string(7) "artista" ["COLUMN_NAME"]=> string(5) "alias" ["COLUMN_POSITION"]=> int(3) ["DATA_TYPE"]=> string(7) "varchar" ["DEFAULT"]=> NULL ["NULLABLE"]=> bool(false) ["LENGTH"]=> string(3) "255" ["SCALE"]=> NULL ["PRECISION"]=> NULL ["UNSIGNED"]=> NULL ["PRIMARY"]=> bool(false) ["PRIMARY_POSITION"]=> NULL ["IDENTITY"]=> bool(false) } [2107]=> array(14) { ["SCHEMA_NAME"]=> NULL ["TABLE_NAME"]=> string(7) "artista" ["COLUMN_NAME"]=> string(4) "2107" ["COLUMN_POSITION"]=> int(4) ["DATA_TYPE"]=> string(3) "int" ["DEFAULT"]=> NULL ["NULLABLE"]=> bool(false) ["LENGTH"]=> NULL ["SCALE"]=> NULL ["PRECISION"]=> NULL ["UNSIGNED"]=> NULL ["PRIMARY"]=> bool(false) ["PRIMARY_POSITION"]=> NULL ["IDENTITY"]=> bool(false) } } ["_metadataCache":protected]=> NULL ["_metadataCacheInClass":protected]=> bool(true) ["_rowClass":protected]=> string(17) "Zend_Db_Table_Row" ["_rowsetClass":protected]=> string(20) "Zend_Db_Table_Rowset" ["_referenceMap":protected]=> array(0) { } ["_dependentTables":protected]=> array(0) { } ["_defaultSource":protected]=> string(11) "defaultNone" ["_defaultValues":protected]=> array(0) { } } ["_connected":protected]=> bool(true) ["_tableClass":protected]=> string(6) "Artist" ["_rowClass":protected]=> string(17) "Zend_Db_Table_Row" ["_pointer":protected]=> int(0) ["_count":protected]=> int(40) ["_rows":protected]=> array(0) { } ["_stored":protected]=> bool(true) ["_readOnly":protected]=> bool(false) }