Not yet registered?  Do it!
SEARCH  

CATALOG

A p. 407/

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ZARISTOCATS  The Aristocats

The Aristocats


Soundtrack 1970R  R

R


Musical 2004


object(Zend_Db_Table_Rowset)#91 (10) { ["_data":protected]=> array(40) { [0]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1129080" ["artista"]=> string(46) "Àíñàìáëü ''Çåëåíàÿ ëàìïà''" ["alias"]=> string(42) "Àíñàìáëü-Çåëåíàÿ-ëàìïà" [2107]=> string(1) "1" } [1]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1117967" ["artista"]=> string(50) "Àíñàìáëü ''Ðîññèÿ'' - Ì. Êèçèí" ["alias"]=> string(43) "Àíñàìáëü-Ðîññèÿ-Ì-Êèçèí" [2107]=> string(1) "1" } [2]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1086719" ["artista"]=> string(27) "Àíñàìáëü ''ËÀÄ''" ["alias"]=> string(23) "Àíñàìáëü-ËÀÄ" [2107]=> string(1) "1" } [3]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1091579" ["artista"]=> string(33) "Àíñàìáëü ''Èâåðèÿ''" ["alias"]=> string(29) "Àíñàìáëü-Èâåðèÿ" [2107]=> string(1) "1" } [4]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1095389" ["artista"]=> string(35) "Àíñàìáëü ''Ìåëîäèÿ''" ["alias"]=> string(31) "Àíñàìáëü-Ìåëîäèÿ" [2107]=> string(1) "1" } [5]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1117792" ["artista"]=> string(48) "àíñàìáëü ''Ïåñíÿ-ñïóòíèöà''" ["alias"]=> string(44) "àíñàìáëü-Ïåñíÿ-ñïóòíèöà" [2107]=> string(1) "1" } [6]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1090151" ["artista"]=> string(37) "Àíñàìáëü ''ÑÐÅÒÅÍÈÅ''" ["alias"]=> string(33) "Àíñàìáëü-ÑÐÅÒÅÍÈÅ" [2107]=> string(1) "1" } [7]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1076755" ["artista"]=> string(67) "Àíñàìáëü ''Ñðåòåíèå'' ïîä óïð. È. Ñàõíî" ["alias"]=> string(61) "Àíñàìáëü-Ñðåòåíèå-ïîä-óïð-È-Ñàõíî" [2107]=> string(1) "1" } [8]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1084816" ["artista"]=> string(68) "Àíñàìáëü ''Ñðåòåíèå'' ïîä. óïð. È. Ñàõíî" ["alias"]=> string(61) "Àíñàìáëü-Ñðåòåíèå-ïîä-óïð-È-Ñàõíî" [2107]=> string(1) "1" } [9]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "397157" ["artista"]=> string(29) "Àíñàìáëü ''Ñêàé''" ["alias"]=> string(25) "Àíñàìáëü-Ñêàé" [2107]=> string(1) "1" } [10]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1098580" ["artista"]=> string(65) "Àíñàìáëü ''Ñèðèí'', ðóê. Àíäðåé Êîòîâ" ["alias"]=> string(58) "Àíñàìáëü-Ñèðèí-ðóê-Àíäðåé-Êîòîâ" [2107]=> string(1) "1" } [11]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1110602" ["artista"]=> string(33) "Àíñàìáëü 'ÔÎÐÏÎÑÒ'" ["alias"]=> string(31) "Àíñàìáëü-ÔÎÐÏÎÑÒ" [2107]=> string(1) "1" } [12]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "345353" ["artista"]=> string(26) "Àíñàìáëü «Credo»" ["alias"]=> string(23) "Àíñàìáëü-credo-" [2107]=> string(1) "1" } [13]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1111904" ["artista"]=> string(54) "Àíñàìáëü «Ñåìåéíàÿ òðàäèöèÿ»" ["alias"]=> string(51) "Àíñàìáëü-Ñåìåéíàÿ-òðàäèöèÿ-" [2107]=> string(1) "1" } [14]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1115358" ["artista"]=> string(31) "Àíñàìáëü ×óêîòêà" ["alias"]=> string(29) "Àíñàìáëü-óêîòêà" [2107]=> string(1) "1" } [15]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1074204" ["artista"]=> string(23) "Àíñàìáëü 4'33''" ["alias"]=> string(20) "Àíñàìáëü-433" [2107]=> string(1) "1" } [16]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1095761" ["artista"]=> string(38) "Àíñàìáëü À.Ìèõàéëîâà" ["alias"]=> string(38) "Àíñàìáëü-À-Ìèõàéëîâà" [2107]=> string(1) "1" } [17]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1072045" ["artista"]=> string(48) "Àíñàìáëü Åâãåíèÿ Ìàòâååâà" ["alias"]=> string(48) "Àíñàìáëü-Åâãåíèÿ-Ìàòâååâà" [2107]=> string(1) "1" } [18]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1097327" ["artista"]=> string(78) "Àíñàìáëü äàâíüî¿ ìóçèêè Êîñòÿíòèíà ×å÷åí³" ["alias"]=> string(73) "Àíñàìáëü-äàâíüî-ìóçèêè-Êîñòÿíòèíà-å-åí³" [2107]=> string(1) "1" } [19]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1096087" ["artista"]=> string(61) "Àíñàìáëü åâðåéñêîé ìóçûêè ''ÀËÈß''" ["alias"]=> string(57) "Àíñàìáëü-åâðåéñêîé-ìóçûêè-ÀËÈß" [2107]=> string(1) "1" } [20]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1086107" ["artista"]=> string(29) "Àíñàìáëü ÄÐÓÆÁÀ" ["alias"]=> string(29) "Àíñàìáëü-ÄÐÓÆÁÀ" [2107]=> string(1) "1" } [21]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "314260" ["artista"]=> string(41) "Àíñàìáëü Àëåêñàíäðîâà" ["alias"]=> string(41) "Àíñàìáëü-Àëåêñàíäðîâà" [2107]=> string(1) "1" } [22]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1116732" ["artista"]=> string(25) "àíñàìáëü Âîëÿ" ["alias"]=> string(25) "àíñàìáëü-Âîëÿ" [2107]=> string(1) "1" } [23]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1096016" ["artista"]=> string(29) "Àíñàìáëü Àòàìàí" ["alias"]=> string(29) "Àíñàìáëü-Àòàìàí" [2107]=> string(1) "1" } [24]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1091854" ["artista"]=> string(77) "Àíñàìáëü äóõîâåíñòâà ßðîñëàâñêîé åïàðõèè" ["alias"]=> string(77) "Àíñàìáëü-äóõîâåíñòâà-ßðîñëàâñêîé-åïàðõèè" [2107]=> string(1) "1" } [25]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "322731" ["artista"]=> string(77) "Àíñàìáëü äóõîâåíòñâà ßðîñëàâñêîé åïàðõèè" ["alias"]=> string(77) "Àíñàìáëü-äóõîâåíòñâà-ßðîñëàâñêîé-åïàðõèè" [2107]=> string(1) "1" } [26]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1102259" ["artista"]=> string(29) "àíñàìáëü ðîññèÿ" ["alias"]=> string(29) "àíñàìáëü-ðîññèÿ" [2107]=> string(1) "1" } [27]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1119926" ["artista"]=> string(103) "Àíñàìáëü ðóññêèõ íàðîäíûõ èíñòðóìåíòîâ ''Ãîëîñà Ðîññèè''" ["alias"]=> string(99) "Àíñàìáëü-ðóññêèõ-íàðîäíûõ-èíñòðóìåíòîâ-Ãîëîñà-Ðîññèè" [2107]=> string(1) "1" } [28]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1074977" ["artista"]=> string(86) "Àíñàìáëü ðóññêîé äóõîâíîé ìóçûêè ''Âîçíåñåíèå''" ["alias"]=> string(82) "Àíñàìáëü-ðóññêîé-äóõîâíîé-ìóçûêè-Âîçíåñåíèå" [2107]=> string(1) "1" } [29]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "311383" ["artista"]=> string(31) "Àíñàìáëü Ðóñòàâè" ["alias"]=> string(31) "Àíñàìáëü-Ðóñòàâè" [2107]=> string(1) "1" } [30]=> array(4) { ["id"]=> string(5) "94369" ["artista"]=> string(59) "Àíñàìáëü êàçà÷üåé ïåñíè ÁÐÀÒÈÍÀ" ["alias"]=> string(58) "Àíñàìáëü-êàçà-üåé-ïåñíè-ÁÐÀÒÈÍÀ" [2107]=> string(1) "1" } [31]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "141778" ["artista"]=> string(55) "Àíñàìáëü èì. À. Â. Àëåêñàíäðîâà" ["alias"]=> string(52) "Àíñàìáëü-èì-À-Â-Àëåêñàíäðîâà" [2107]=> string(1) "1" } [32]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1095394" ["artista"]=> string(38) "Àíñàìáëü èì.Áîëîòèíà" ["alias"]=> string(38) "Àíñàìáëü-èì-Áîëîòèíà" [2107]=> string(1) "1" } [33]=> array(4) { ["id"]=> string(5) "96052" ["artista"]=> string(52) "Àíñàìáëü èìåíè Àëåêñàíäðîâà" ["alias"]=> string(52) "Àíñàìáëü-èìåíè-Àëåêñàíäðîâà" [2107]=> string(1) "1" } [34]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1116766" ["artista"]=> string(67) "Àíñàìáëü íàðîäíîé ìóçûêè ''Òðàäèöèÿ''" ["alias"]=> string(63) "Àíñàìáëü-íàðîäíîé-ìóçûêè-Òðàäèöèÿ" [2107]=> string(1) "1" } [35]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "312890" ["artista"]=> string(75) "Àíñàìáëü íàðîäíûõ èíñòðóìåíòîâ «Êóïèíà»" ["alias"]=> string(72) "Àíñàìáëü-íàðîäíûõ-èíñòðóìåíòîâ-Êóïèíà-" [2107]=> string(1) "1" } [36]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "235726" ["artista"]=> string(46) "Àíñàìáëü íàðîäíûõ òàíöåâ" ["alias"]=> string(46) "Àíñàìáëü-íàðîäíûõ-òàíöåâ" [2107]=> string(1) "1" } [37]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "183997" ["artista"]=> string(31) "Àíñàìáëü Ìåëîäèÿ" ["alias"]=> string(31) "Àíñàìáëü-Ìåëîäèÿ" [2107]=> string(1) "1" } [38]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1092809" ["artista"]=> string(40) "Àíñàìáëü Ïÿòûé Êîðïóñ" ["alias"]=> string(40) "Àíñàìáëü-Ïÿòûé-Êîðïóñ" [2107]=> string(1) "1" } [39]=> array(4) { ["id"]=> string(5) "20177" ["artista"]=> string(44) "Àíñàìáëü ñåëà Õìåëåâîãî" ["alias"]=> string(44) "Àíñàìáëü-ñåëà-Õìåëåâîãî" [2107]=> string(1) "1" } } ["_table":protected]=> object(Artist)#71 (16) { ["_name":protected]=> string(7) "artista" ["_primary":protected]=> array(1) { [1]=> string(2) "id" } ["_db":protected]=> object(Zend_Db_Adapter_Pdo_Mysql)#51 (12) { ["_pdoType":protected]=> string(5) "mysql" ["_numericDataTypes":protected]=> array(16) { [0]=> int(0) [1]=> int(1) [2]=> int(2) ["INT"]=> int(0) ["INTEGER"]=> int(0) ["MEDIUMINT"]=> int(0) ["SMALLINT"]=> int(0) ["TINYINT"]=> int(0) ["BIGINT"]=> int(1) ["SERIAL"]=> int(1) ["DEC"]=> int(2) ["DECIMAL"]=> int(2) ["DOUBLE"]=> int(2) ["DOUBLE PRECISION"]=> int(2) ["FIXED"]=> int(2) ["FLOAT"]=> int(2) } ["_defaultStmtClass":protected]=> string(21) "Zend_Db_Statement_Pdo" ["_config":protected]=> array(7) { ["host"]=> string(9) "localhost" ["username"]=> string(13) "musicsenseyea" ["password"]=> string(20) "aaaaafewm32endsseyea" ["dbname"]=> string(10) "musicsense" ["charset"]=> NULL ["options"]=> array(2) { ["caseFolding"]=> int(0) ["autoQuoteIdentifiers"]=> bool(true) } ["driver_options"]=> array(0) { } } ["_fetchMode":protected]=> int(2) ["_profiler":protected]=> object(Zend_Db_Profiler)#52 (4) { ["_queryProfiles":protected]=> array(0) { } ["_enabled":protected]=> bool(false) ["_filterElapsedSecs":protected]=> NULL ["_filterTypes":protected]=> NULL } ["_defaultProfilerClass":protected]=> string(16) "Zend_Db_Profiler" ["_connection":protected]=> object(PDO)#53 (0) { } ["_caseFolding":protected]=> int(0) ["_autoQuoteIdentifiers":protected]=> bool(true) ["_allowSerialization":protected]=> bool(true) ["_autoReconnectOnUnserialize":protected]=> bool(false) } ["_schema":protected]=> NULL ["_cols":protected]=> array(4) { [0]=> string(2) "id" [1]=> string(7) "artista" [2]=> string(5) "alias" [3]=> int(2107) } ["_identity":protected]=> int(1) ["_sequence":protected]=> bool(true) ["_metadata":protected]=> array(4) { ["id"]=> array(14) { ["SCHEMA_NAME"]=> NULL ["TABLE_NAME"]=> string(7) "artista" ["COLUMN_NAME"]=> string(2) "id" ["COLUMN_POSITION"]=> int(1) ["DATA_TYPE"]=> string(3) "int" ["DEFAULT"]=> NULL ["NULLABLE"]=> bool(false) ["LENGTH"]=> NULL ["SCALE"]=> NULL ["PRECISION"]=> NULL ["UNSIGNED"]=> bool(true) ["PRIMARY"]=> bool(true) ["PRIMARY_POSITION"]=> int(1) ["IDENTITY"]=> bool(true) } ["artista"]=> array(14) { ["SCHEMA_NAME"]=> NULL ["TABLE_NAME"]=> string(7) "artista" ["COLUMN_NAME"]=> string(7) "artista" ["COLUMN_POSITION"]=> int(2) ["DATA_TYPE"]=> string(7) "varchar" ["DEFAULT"]=> NULL ["NULLABLE"]=> bool(false) ["LENGTH"]=> string(3) "255" ["SCALE"]=> NULL ["PRECISION"]=> NULL ["UNSIGNED"]=> NULL ["PRIMARY"]=> bool(false) ["PRIMARY_POSITION"]=> NULL ["IDENTITY"]=> bool(false) } ["alias"]=> array(14) { ["SCHEMA_NAME"]=> NULL ["TABLE_NAME"]=> string(7) "artista" ["COLUMN_NAME"]=> string(5) "alias" ["COLUMN_POSITION"]=> int(3) ["DATA_TYPE"]=> string(7) "varchar" ["DEFAULT"]=> NULL ["NULLABLE"]=> bool(false) ["LENGTH"]=> string(3) "255" ["SCALE"]=> NULL ["PRECISION"]=> NULL ["UNSIGNED"]=> NULL ["PRIMARY"]=> bool(false) ["PRIMARY_POSITION"]=> NULL ["IDENTITY"]=> bool(false) } [2107]=> array(14) { ["SCHEMA_NAME"]=> NULL ["TABLE_NAME"]=> string(7) "artista" ["COLUMN_NAME"]=> string(4) "2107" ["COLUMN_POSITION"]=> int(4) ["DATA_TYPE"]=> string(3) "int" ["DEFAULT"]=> NULL ["NULLABLE"]=> bool(false) ["LENGTH"]=> NULL ["SCALE"]=> NULL ["PRECISION"]=> NULL ["UNSIGNED"]=> NULL ["PRIMARY"]=> bool(false) ["PRIMARY_POSITION"]=> NULL ["IDENTITY"]=> bool(false) } } ["_metadataCache":protected]=> NULL ["_metadataCacheInClass":protected]=> bool(true) ["_rowClass":protected]=> string(17) "Zend_Db_Table_Row" ["_rowsetClass":protected]=> string(20) "Zend_Db_Table_Rowset" ["_referenceMap":protected]=> array(0) { } ["_dependentTables":protected]=> array(0) { } ["_defaultSource":protected]=> string(11) "defaultNone" ["_defaultValues":protected]=> array(0) { } } ["_connected":protected]=> bool(true) ["_tableClass":protected]=> string(6) "Artist" ["_rowClass":protected]=> string(17) "Zend_Db_Table_Row" ["_pointer":protected]=> int(0) ["_count":protected]=> int(40) ["_rows":protected]=> array(0) { } ["_stored":protected]=> bool(true) ["_readOnly":protected]=> bool(false) }