Not yet registered?  Do it!
SEARCH  

CATALOG

A p. 408/

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ZARISTOCATS  The Aristocats

The Aristocats


Soundtrack 1970R  R

R


Musical 2004


object(Zend_Db_Table_Rowset)#91 (10) { ["_data":protected]=> array(40) { [0]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1119701" ["artista"]=> string(44) "Àíñàìáëü Ñèðèí (Sirin Ensemble)" ["alias"]=> string(43) "Àíñàìáëü-Ñèðèí-sirin-ensemble-" [2107]=> string(1) "1" } [1]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "138793" ["artista"]=> string(65) "Àíñàìáëü ñêðèïà÷åé Áîëüøîãî òåàòðà" ["alias"]=> string(64) "Àíñàìáëü-ñêðèïà-åé-Áîëüøîãî-òåàòðà" [2107]=> string(1) "1" } [2]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1097412" ["artista"]=> string(65) "Àíñàìáëü ñêðèïà÷åé ÊÃÂÌÓ èì. Ãëèåðà" ["alias"]=> string(63) "Àíñàìáëü-ñêðèïà-åé-ÊÃÂÌÓ-èì-Ãëèåðà" [2107]=> string(1) "1" } [3]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1079781" ["artista"]=> string(82) "Àíñàìáëü ñîëèñòîâ 'Ðîæäåñòâî' ï-ó Î.Ñòóïíåâîé" ["alias"]=> string(80) "Àíñàìáëü-ñîëèñòîâ-Ðîæäåñòâî-ï-ó-Î-Ñòóïíåâîé" [2107]=> string(1) "1" } [4]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1074780" ["artista"]=> string(82) "Àíñàìáëü ñòàðèííîé ìóçûêè ''Àðãûøåâ-êîíñîðò''" ["alias"]=> string(78) "Àíñàìáëü-ñòàðèííîé-ìóçûêè-Àðãûøåâ-êîíñîðò" [2107]=> string(1) "1" } [5]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1102444" ["artista"]=> string(66) "Àíñàìáëü ñòàðèííîé ìóçûêè ''Êðåäî'' ï" ["alias"]=> string(62) "Àíñàìáëü-ñòàðèííîé-ìóçûêè-Êðåäî-ï" [2107]=> string(1) "1" } [6]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1119441" ["artista"]=> string(82) "Àíñàìáëü ñòàðèííîé ìóçûêè Àðìåíèè ''Òàãàðàí''" ["alias"]=> string(78) "Àíñàìáëü-ñòàðèííîé-ìóçûêè-Àðìåíèè-Òàãàðàí" [2107]=> string(1) "1" } [7]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1116127" ["artista"]=> string(29) "Àíñàìáëü ÑÓËÈÊÎ" ["alias"]=> string(29) "Àíñàìáëü-ÑÓËÈÊÎ" [2107]=> string(1) "1" } [8]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1115329" ["artista"]=> string(27) "Àíñàìáëü Ñÿáðû" ["alias"]=> string(27) "Àíñàìáëü-Ñÿáðû" [2107]=> string(1) "1" } [9]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1076354" ["artista"]=> string(63) "Àíñàìáëü Ôàíåðíîé Ìóçûêè Ìîðæîâûå" ["alias"]=> string(63) "Àíñàìáëü-Ôàíåðíîé-Ìóçûêè-Ìîðæîâûå" [2107]=> string(1) "1" } [10]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "268396" ["artista"]=> string(27) "Àíñàìáëü ÒÓÒÒÈ" ["alias"]=> string(27) "Àíñàìáëü-ÒÓÒÒÈ" [2107]=> string(1) "1" } [11]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1089197" ["artista"]=> string(64) "Àíñàìáëü ý-ì èíñòðóìåíòîâ Ìåùåðèíà" ["alias"]=> string(64) "Àíñàìáëü-ý-ì-èíñòðóìåíòîâ-Ìåùåðèíà" [2107]=> string(1) "1" } [12]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1079215" ["artista"]=> string(95) "Àíñàìáëü ýëåêòðîìóçûêàëüíûõ èíñòðóìåíòîâ Ìåùåðèíà" ["alias"]=> string(95) "Àíñàìáëü-ýëåêòðîìóçûêàëüíûõ-èíñòðóìåíòîâ-Ìåùåðèíà" [2107]=> string(1) "1" } [13]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1118711" ["artista"]=> string(32) "Àíñàìáúë Ôîëê Àðò" ["alias"]=> string(32) "Àíñàìáúë-Ôîëê-Àðò" [2107]=> string(1) "1" } [14]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "381459" ["artista"]=> string(13) "Ainan Tasneem" ["alias"]=> string(13) "ainan-tasneem" [2107]=> string(1) "1" } [15]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "149952" ["artista"]=> string(15) "ainara legardon" ["alias"]=> string(15) "ainara-legardon" [2107]=> string(1) "1" } [16]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "146801" ["artista"]=> string(14) "Ainars Mielavs" ["alias"]=> string(14) "ainars-mielavs" [2107]=> string(1) "1" } [17]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "868359" ["artista"]=> string(35) "Ainars Mielavs un Karina Tatarinova" ["alias"]=> string(35) "ainars-mielavs-un-karina-tatarinova" [2107]=> string(1) "1" } [18]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "870220" ["artista"]=> string(12) "Ainars Virga" ["alias"]=> string(12) "ainars-virga" [2107]=> string(1) "1" } [19]=> array(4) { ["id"]=> string(5) "86075" ["artista"]=> string(7) "Ainbusk" ["alias"]=> string(7) "ainbusk" [2107]=> string(1) "1" } [20]=> array(4) { ["id"]=> string(5) "28135" ["artista"]=> string(15) "Ainbusk Singers" ["alias"]=> string(15) "ainbusk-singers" [2107]=> string(1) "1" } [21]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "385110" ["artista"]=> string(10) "Aindra Das" ["alias"]=> string(10) "aindra-das" [2107]=> string(1) "1" } [22]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "260969" ["artista"]=> string(11) "Aindra dasa" ["alias"]=> string(11) "aindra-dasa" [2107]=> string(1) "1" } [23]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "270184" ["artista"]=> string(4) "Aine" ["alias"]=> string(4) "aine" [2107]=> string(1) "1" } [24]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1118546" ["artista"]=> string(19) "Áine Bean Mhaitiú" ["alias"]=> string(19) "Áine-bean-mhaitiú" [2107]=> string(1) "1" } [25]=> array(4) { ["id"]=> string(5) "14815" ["artista"]=> string(10) "Aine Furey" ["alias"]=> string(10) "aine-furey" [2107]=> string(1) "1" } [26]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1118563" ["artista"]=> string(12) "Áine Heslin" ["alias"]=> string(12) "Áine-heslin" [2107]=> string(1) "1" } [27]=> array(4) { ["id"]=> string(5) "91956" ["artista"]=> string(13) "Áine Minogue" ["alias"]=> string(13) "Áine-minogue" [2107]=> string(1) "1" } [28]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "384765" ["artista"]=> string(12) "Aine Tubridy" ["alias"]=> string(12) "aine-tubridy" [2107]=> string(1) "1" } [29]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1117654" ["artista"]=> string(20) "Áine Uí Cheallaigh" ["alias"]=> string(20) "Áine-uí-cheallaigh" [2107]=> string(1) "1" } [30]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1118228" ["artista"]=> string(41) "Áine Uí Laoithe agus Eilín Ní Chearna" ["alias"]=> string(41) "Áine-uí-laoithe-agus-eilín-ní-chearna" [2107]=> string(1) "1" } [31]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "277559" ["artista"]=> string(11) "Aine Whelan" ["alias"]=> string(11) "aine-whelan" [2107]=> string(1) "1" } [32]=> array(4) { ["id"]=> string(5) "88442" ["artista"]=> string(22) "Âîñêðåñåíèå" ["alias"]=> string(22) "Âîñêðåñåíèå" [2107]=> string(1) "1" } [33]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1072500" ["artista"]=> string(35) "Âîñêðåñåíèå,ãðóïïà" ["alias"]=> string(35) "Âîñêðåñåíèå-ãðóïïà" [2107]=> string(1) "1" } [34]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "166559" ["artista"]=> string(22) "Âîñêðåñåíüå" ["alias"]=> string(22) "Âîñêðåñåíüå" [2107]=> string(1) "1" } [35]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1118675" ["artista"]=> string(63) "ÂÎÑÊÐÅÑØÈÅ ÃÎËÎÑÀ ÐßÇÀÍÑÊÎÉ ÇÅÌËÈ" ["alias"]=> string(63) "ÂÎÑÊÐÅÑØÈÅ-ÃÎËÎÑÀ-ÐßÇÀÍÑÊÎÉ-ÇÅÌËÈ" [2107]=> string(1) "1" } [36]=> array(4) { ["id"]=> string(7) "1115156" ["artista"]=> string(27) "Áîñèêîì Sound System" ["alias"]=> string(27) "Áîñèêîì-sound-system" [2107]=> string(1) "1" } [37]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "923650" ["artista"]=> string(27) "Aineettomaksi Temperamentin" ["alias"]=> string(27) "aineettomaksi-temperamentin" [2107]=> string(1) "1" } [38]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "981860" ["artista"]=> string(5) "Aineo" ["alias"]=> string(5) "aineo" [2107]=> string(1) "1" } [39]=> array(4) { ["id"]=> string(6) "345787" ["artista"]=> string(7) "Ainesis" ["alias"]=> string(7) "ainesis" [2107]=> string(1) "1" } } ["_table":protected]=> object(Artist)#71 (16) { ["_name":protected]=> string(7) "artista" ["_primary":protected]=> array(1) { [1]=> string(2) "id" } ["_db":protected]=> object(Zend_Db_Adapter_Pdo_Mysql)#51 (12) { ["_pdoType":protected]=> string(5) "mysql" ["_numericDataTypes":protected]=> array(16) { [0]=> int(0) [1]=> int(1) [2]=> int(2) ["INT"]=> int(0) ["INTEGER"]=> int(0) ["MEDIUMINT"]=> int(0) ["SMALLINT"]=> int(0) ["TINYINT"]=> int(0) ["BIGINT"]=> int(1) ["SERIAL"]=> int(1) ["DEC"]=> int(2) ["DECIMAL"]=> int(2) ["DOUBLE"]=> int(2) ["DOUBLE PRECISION"]=> int(2) ["FIXED"]=> int(2) ["FLOAT"]=> int(2) } ["_defaultStmtClass":protected]=> string(21) "Zend_Db_Statement_Pdo" ["_config":protected]=> array(7) { ["host"]=> string(9) "localhost" ["username"]=> string(13) "musicsenseyea" ["password"]=> string(20) "aaaaafewm32endsseyea" ["dbname"]=> string(10) "musicsense" ["charset"]=> NULL ["options"]=> array(2) { ["caseFolding"]=> int(0) ["autoQuoteIdentifiers"]=> bool(true) } ["driver_options"]=> array(0) { } } ["_fetchMode":protected]=> int(2) ["_profiler":protected]=> object(Zend_Db_Profiler)#52 (4) { ["_queryProfiles":protected]=> array(0) { } ["_enabled":protected]=> bool(false) ["_filterElapsedSecs":protected]=> NULL ["_filterTypes":protected]=> NULL } ["_defaultProfilerClass":protected]=> string(16) "Zend_Db_Profiler" ["_connection":protected]=> object(PDO)#53 (0) { } ["_caseFolding":protected]=> int(0) ["_autoQuoteIdentifiers":protected]=> bool(true) ["_allowSerialization":protected]=> bool(true) ["_autoReconnectOnUnserialize":protected]=> bool(false) } ["_schema":protected]=> NULL ["_cols":protected]=> array(4) { [0]=> string(2) "id" [1]=> string(7) "artista" [2]=> string(5) "alias" [3]=> int(2107) } ["_identity":protected]=> int(1) ["_sequence":protected]=> bool(true) ["_metadata":protected]=> array(4) { ["id"]=> array(14) { ["SCHEMA_NAME"]=> NULL ["TABLE_NAME"]=> string(7) "artista" ["COLUMN_NAME"]=> string(2) "id" ["COLUMN_POSITION"]=> int(1) ["DATA_TYPE"]=> string(3) "int" ["DEFAULT"]=> NULL ["NULLABLE"]=> bool(false) ["LENGTH"]=> NULL ["SCALE"]=> NULL ["PRECISION"]=> NULL ["UNSIGNED"]=> bool(true) ["PRIMARY"]=> bool(true) ["PRIMARY_POSITION"]=> int(1) ["IDENTITY"]=> bool(true) } ["artista"]=> array(14) { ["SCHEMA_NAME"]=> NULL ["TABLE_NAME"]=> string(7) "artista" ["COLUMN_NAME"]=> string(7) "artista" ["COLUMN_POSITION"]=> int(2) ["DATA_TYPE"]=> string(7) "varchar" ["DEFAULT"]=> NULL ["NULLABLE"]=> bool(false) ["LENGTH"]=> string(3) "255" ["SCALE"]=> NULL ["PRECISION"]=> NULL ["UNSIGNED"]=> NULL ["PRIMARY"]=> bool(false) ["PRIMARY_POSITION"]=> NULL ["IDENTITY"]=> bool(false) } ["alias"]=> array(14) { ["SCHEMA_NAME"]=> NULL ["TABLE_NAME"]=> string(7) "artista" ["COLUMN_NAME"]=> string(5) "alias" ["COLUMN_POSITION"]=> int(3) ["DATA_TYPE"]=> string(7) "varchar" ["DEFAULT"]=> NULL ["NULLABLE"]=> bool(false) ["LENGTH"]=> string(3) "255" ["SCALE"]=> NULL ["PRECISION"]=> NULL ["UNSIGNED"]=> NULL ["PRIMARY"]=> bool(false) ["PRIMARY_POSITION"]=> NULL ["IDENTITY"]=> bool(false) } [2107]=> array(14) { ["SCHEMA_NAME"]=> NULL ["TABLE_NAME"]=> string(7) "artista" ["COLUMN_NAME"]=> string(4) "2107" ["COLUMN_POSITION"]=> int(4) ["DATA_TYPE"]=> string(3) "int" ["DEFAULT"]=> NULL ["NULLABLE"]=> bool(false) ["LENGTH"]=> NULL ["SCALE"]=> NULL ["PRECISION"]=> NULL ["UNSIGNED"]=> NULL ["PRIMARY"]=> bool(false) ["PRIMARY_POSITION"]=> NULL ["IDENTITY"]=> bool(false) } } ["_metadataCache":protected]=> NULL ["_metadataCacheInClass":protected]=> bool(true) ["_rowClass":protected]=> string(17) "Zend_Db_Table_Row" ["_rowsetClass":protected]=> string(20) "Zend_Db_Table_Rowset" ["_referenceMap":protected]=> array(0) { } ["_dependentTables":protected]=> array(0) { } ["_defaultSource":protected]=> string(11) "defaultNone" ["_defaultValues":protected]=> array(0) { } } ["_connected":protected]=> bool(true) ["_tableClass":protected]=> string(6) "Artist" ["_rowClass":protected]=> string(17) "Zend_Db_Table_Row" ["_pointer":protected]=> int(0) ["_count":protected]=> int(40) ["_rows":protected]=> array(0) { } ["_stored":protected]=> bool(true) ["_readOnly":protected]=> bool(false) }